Anbuden prövas

På öppningsdagen ska samtliga anbud öppnas under närvaro av minst två personer från den upphandlande myndigheten eller enheten. Detta sker numera oftast automatiskt i ett elektroniskt upphandlingsstöd.

Öppningen protokollförs och sker under absolut sekretess. Leverantörer får normalt inte närvara vid öppningen, men det finns möjlighet att låta en person som är utsedd av en handelskammare närvara (kostnaden för detta betalas av den som begär det).

Innan beslut fattas om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal så ska den upphandlande myndigheten eller enheten kontrollera följande:

Huruvida en fullständig kontroll av samtliga punkter ovan ska ske avseende samtliga anbud eller enbart det/de anbud som den upphandlande myndigheten eller enheten avser tilldela kontrakt eller ingå ramavtal med, bestämmer den upphandlande myndigheten eller enheten. Vad som är viktigt att veta är att den upphandlande myndigheten eller enheten strikt måste pröva och utvärdera anbuden utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

Formella krav

En prövning inleds ofta av en kontroll av att de formella kraven är uppfyllda. Det kan avse saker som att anbuden är lämnade i tid, är utformade på rätt språk och i övrigt följer instruktionerna i upphandlingsdokumenten. 

Leverantörskvalificering

I kvalificeringsfasen kontrolleras att leverantören uppfyller de krav på förmåga som har bedömts som nödvändiga för kontraktets eller ramavtalets genomförande. De uppställda kraven på leverantören kan avse

  • ekonomisk kapacitet
  • teknisk kapacitet
  • yrkesmässig kapacitet

De anbudsgivare som klarar kraven med liten marginal är lika kvalificerade som de anbudsgivare som klarar kraven med stor marginal.

Krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden

I denna fas bedöms om anbuden uppfyller de krav som ställts på själva varan, tjänsten eller byggentreprenaden. 

Utvärdering av anbuden

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas. Det finns tre olika utvärderingsgrunder:

  1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet (i tidigare lagstiftning benämndes denna grund ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”)
  2. kostnad, eller
  3. pris

Om utvärderingsgrund nr 1 tillämpas så ska upphandlingsdokumenten även innehålla information om vilka tilldelningskriterier som kommer att användas när den upphandlande myndigheten eller enheten bedömer vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Onormalt lågt pris

Om den upphandlande myndigheten anser att priset på ett anbud är onormalt lågt, ska anbudsgivaren kontaktas skriftligen och ges möjlighet att förklara det låga priset. Om inte ett tillfredsställande svar ges är den upphandlande myndigheten eller enheten skyldig att förkasta anbudet

Här hittar du mer information om onormalt låga anbud

Senast uppdaterad:

Relaterad information