Startsida

Nyheterna i det förenklade upphandlingsregelverket

Publicerad 28 september 2021

Regeringen föreslår att nya och förenklade regler ska gälla för offentliga upphandlingar från den 1 februari 2022. Här presenterar vi några av nyheterna, bland annat höjda direktupphandlingsgränser.

Den 16 september beslutade regeringen om propositionen ”Ett förenklat upphandlingsregelverk”. Nu har propositionen överlämnats till riksdagen för beslut. I propositionen lämnar regeringen förslag som kommer att förenkla den offentliga upphandlingen. Här redogör vi för några av förslagen.

Vilka upphandlingar påverkas?

Förslagen gäller för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området, det vill säga för upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden. Förslagen gäller främst upphandling enligt LOU, LUF och LUFS. De förslag som avser efterannonsering gäller även för LUK. 

Upphandlingslagarna

LOU - lagen om offentlig upphandling

LUF - lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

LUFS - lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet

LUK - lagen om upphandling av koncessioner

Kravet på att använda ett viss förfarande tas bort

Ett syfte med förslagen är att göra regelverket enklare, både vad gäller utformning och innehåll.

Enligt förslagen ska den nuvarande regleringen i 19 kap. LOU, 19 kap. LUF och 15 kap. LUFS ersättas med två nya kapitel: ett för annonspliktiga upphandlingar och ett för direktupphandlingar.

Regelverket ska bara innehålla de regler som är nödvändiga för att ge ramarna för de upphandlande organisationerna och de regler som krävs för att skydda leverantörerna. I övrigt lämnar regelverket ett stort utrymme åt de upphandlande organisationerna att själva utforma varje upphandling. Det innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort.

Nya direktupphandlingsgränser och ny möjlighet till direktupphandling

Flera förändringar föreslås vad gäller direktupphandlingar. Bland annat föreslås att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas kraftigt, ända upp till tröskelvärdena. Tjänster som berörs är exempelvis hälsovård och socialtjänster, men också hotell- och restaurangtjänster och juridiska tjänster. För LOU:s del innebär det att dessa tjänster kan direktupphandlas till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor.

Direktupphandlingsgränsen för övriga tjänster samt för varor och byggentreprenader föreslås bli 700 000 kronor enligt LOU respektive 1,2 miljoner kronor enligt LUF och LUFS.

Det föreslås också en ny möjlighet till direktupphandling i samband med att en annonserad upphandling överprövas i domstol.

Möjligheten att genomföra reserverad upphandling utökas

Upphandlingsdirektivens bestämmelser om möjligheten att vid upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster reservera upphandlingen för vissa organisationer, till exempel idéburna aktörer, föreslås genomföras fullt ut i LOU och LUF. Möjligheten att genomföra reserverad upphandling utökas därmed något.

Ny bestämmelse om dialog

En ny bestämmelse om dialog föreslås. Med dialog avses ett informationsutbyte mellan en upphandlande organisation och en leverantör. En dialog får exempelvis omfatta rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbudet.

Beloppsgräns för efterannonsering

Det föreslås att upphandlande organisationer inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under 700 000 kronor vid upphandling enligt LOU och 1,2 miljoner kronor enligt LUF och LUFS. Motsvarande undantag föreslås även för LUK. Idag är det oklart när skyldigheten att efterannonsera en upphandling uppkommer, vilket har lett till osäkerhet.

Vad händer nu?