Startsida

10 projekt inom innovationsupphandling visar vikten av tvärfunktionellt arbete

Publicerad 03 oktober 2019

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar. Det är ett sätt att driva på utveckling av nya lösningar, som stödjer och utvecklar den offentliga verksamheten.

Upphandlingsmyndigheten har genomfört en utvärdering av 10 projekt inom innovationsupphandling. Ett gediget förarbete lägger grunden för en lyckad innovationsupphandling, är en av slutsatserna i utvärderingen.

– Dessa 10 projekt är jätteintressanta att följa. Både för att se utmaningar och möjligheter med innovationsupphandling och att många intressanta resultat har kommit fram i projekten, även om alla inte har lett till ett köp i slutändan, berättar Johanna Enberg, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten.

Utifrån intervjuer med personer som har stor inblick i projekten beskrivs framgångsfaktorer, utmaningar och slutsatser. Projekten inom innovationsupphandling finansierades bland annat av Vinnova och har fått kunskapsstöd av Upphandlingsmyndigheten och dess föregångare. Utvärderingen visar på flera framgångsfaktorer för att lyckas:

  • Ett systematiskt arbete med riskminimering och riskanalys.
  • Att arbeta i ett samverkansprojekt.
  • Att projektet är väl förankrat i den egna organisationen anses vara av stor betydelse för att projektet ska kunna mobilisera de kompetenser som krävs för att lyckas.
  • En noggrann analys av vilket upphandlingsförfarande som passar bäst.
  • Förarbete i form av marknads- och behovsanalyser.
  • Dialog med marknaden.
  • Organisation som stödjer i innovationsupphandling.
  • Stöd från Upphandlingsmyndigheten eller Vinnova.

Offentlig verksamhet kan ha stora vinster av att exempelvis arbeta tvärfunktionellt för att genomföra innovationsupphandling. Det sker genom att arbetsgrupper med olika funktioner och från olika verksamheter, samarbetar kring frågor som gäller nutida och framtida behov, leverantörsdialog, kravställning samt strategiska beslut kring exempelvis val av upphandlingsför­farande.

– Inom ramen för vårt stöd på Upphandlingsmyndigheten har vi med just vikten av tvärfunktionellt arbete. Genom att olika roller och funktioner samarbetar ökar möjligheterna att stimulera innovationer och därmed bidra till utveckling av verksamheten. Detta visar, inte helt överraskande, även resultaten i utvärderingen.

– Organisatoriskt lärande är en effekt av innovationsupphandling. Viktig kunskap kan ha framkommit som leder till förbättrade rutiner eller som ligger till grund för ytterligare innovationsupphandlingar. Erfarenheten från många organisationer är att det organisatoriska lärandet som erhålls genom projekten har lett till att fler framgångsrika innovationsprojekt har genomförts i organisationen, avslutar Johanna Enberg.

Utvärderingen av de 10 innovationsprojekten genomfördes av Regionakademien AB med Balanserad 3.0 AB som underleverantör. Utvärderingsuppdraget genomfördes under perioden november 2018 - mars 2019.

Under innovationsveckan presenterar vi utvärderingen som finns att läsa i sin helhet här