Start

Ny vägledning om takvolymer i ramavtal

Publicerad 10 december 2019

EU-domstolens dom Coopservice behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Nu finns en ny vägledning från Upphandlingsmyndigheten som tolkar domen och beskriver de praktiska konsekvenserna av takvolymer i ramavtal.

– Domen har potentiellt stor påverkan på hur vi använder oss av ramavtal. Många uppfattade det som en nyhet att den uppskattade kvantiteten som anges i ett ramavtal också kan utgöra en bortre gräns för hur mycket som får avropas från avtalet, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

I vägledningen redogörs bland annat för när takvolymer ska tillämpas och hur takvolymen ska anges. Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning ska det, i vart fall vid direktivstyrda ramavtal med en leverantör, som huvudregel anges en fastställd takvolym. I övriga ramavtal finns det en varierande grad av osäkerhet av om takvolymer ska tillämpas.

– Det är viktigt att takvolymen är realistisk. Överdrivna eller orealistiska takvolymer försämrar konkurrensen och kan strida mot det upphandlingsrättsliga regelverket. En uppdelning av ramavtal i flera anbudsdelar gör att små och medelstora företag får större möjligheter att delta, fortsätter Anders Asplund.

Takvolymen ska i första hand anges som den kvantitet, den mängd eller omfattning, av varor eller tjänster som maximalt kan komma att avropas från ramavtalet. Det bör dock också vara möjligt att ange takvolymen som ett värde. Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning finns det dock inte någon skyldighet att ange takvolymen både i form av kvantitet och värde.

– Takvolymer är enligt vår bedömning en huvudregel. Men i vissa speciella undantagsfall kan det objektivt sett inte vara möjligt att uppskatta den bortre gränsen för hur mycket som får avropas från avtalet. I sådana undantagsfall finns det enligt vår bedömning inte någon skyldighet att tillämpa takvolymer, avslutar Anders Asplund.

Vägledning om takvolym i ramavtal