Startsida

Upphandlingsmyndigheten efterlyser enhetliga och konsekventa regler

Publicerad 30 januari 2019

Upphandlingsmyndigheten har idag lämnat sitt remissvar på Förenklingsutredningens förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler. Myndigheten säger ja till ökad flexibilitet, efterlyser större enhetlighet och säger nej till processkostnadsansvar samt till höjd direktupphandlingsgräns för sociala tjänster.

I betänkandet SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt lämnas förslag om hur upphandlingsreglerna kan göras enklare och flexiblare. Förslagen gäller de upphandlingar som inte styrs av EU-direktiv. 

– Vi välkomnar ambitionen i utredningens arbete, säger generaldirektör Inger Ek. Ett enkelt och flexibelt regelverk främjar den offentliga affären genom att gynna en god konkurrens med många anbud.

Upphandlingsmyndigheten ser positivt på flera av de förslag som lämnats och bedömer att flera av dem innebär förenklingar till nytta för såväl upphandlande myndigheter och enheter som för leverantörer. 

Myndigheten säger bland annat ja till förslaget att upphandlande myndigheter och enheter ska vara fria att utforma upphandlingen som de önskar. Dessutom är myndigheten positiv till att det ska vara möjligt att direktupphandla i samband med en överprövning.  

Enligt myndigheten är det dock bekymrande att regelverket har varit föremål för omfattande förändringar vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Det har medfört att regelverket saknar enhetlighet.   

– Det tar tid och kraft för marknadens aktörer att lära sig och anpassa sig till nya regler. Att införa enhetliga och konsekventa regler som står sig över tid är därför en förenkling i sig, säger Inger Ek. 

Myndigheten säger nej till förslaget att sociala och andra särskilda tjänster ska få direktupphandlas under tröskelvärdena. För upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, innebär förslaget att direktupphandling skulle få användas upp till 7,1 miljoner kronor.  

– Direktupphandlingar för så stora belopp riskerar att medföra brist på transparens och därmed öka risken för korruption, säger Inger Ek. ​ 

I betänkandet föreslås också åtgärder för att minska antalet överprövningsmål. Upphandlingsmyndigheten säger nej till förslaget om att det ska införas ett processkostnadsansvar i upphandlingsmål. Däremot anser myndigheten att det kan finnas skäl att införa ansökningsavgifter för dessa mål.  

– Ett processkostnadsansvar skulle få flera negativa följder. Bland annat skulle det få stora konsekvenser för mindre leverantörer. Däremot kan en ansökningsavgift fungera som en tröskel för att förhindra onödiga överprövningar, menar Inger Ek. 

Remissvaret på SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt