Start

Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv

Publicerad 02 december 2020

Under våren blev upphandling och statsstödsreglerna heta ämnen, när coronapandemin slog till med full kraft. Nu har vi sammanställt våra erfarenheter och insikter från de första sex månaderna av pandemin i en rapport.

De stora behov av främst sjukvårdsmaterial som uppstod i coronapandemins inledning satte offentlig upphandling, materielförsörjning och krisberedskap i blixtbelysning. När pandemin också drabbade samhället ekonomiskt, till följd av de allmänna råden för att hindra smittspridning, blev även statsstödsreglerna högaktuella.

När hela den offentliga affären på det här sättet berörs har Upphandlingsmyndigheten snabbt gått in för att stötta med information, vägledning och tydliggörande av regelverken. Nu har vi samlat våra erfarenheter och dragit slutsatser av coronapandemin ur ett upphandlings- och statsstödsperspektiv de första sex månaderna.

– Pandemin fortsätter och vi stöttar förstås fortsatt i upphandlings- och statsstödsfrågor. Men vi har också tagit fram en rapport som beskriver de första sex månaderna av pandemin ur vårt perspektiv och redovisar vilka slutsatser vi drar kring upphandling och statsstöd i krissituationer som den vi genomlevde i våras. Genom att samla erfarenheterna hoppas vi att kunna bidra till att vi som land står ännu bättre rustade vid nya kriser, säger Henrik Grönberg, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

– Våra erfarenheter av pandemin hittills ger oss också många insikter till vårt regeringsuppdrag om offentlig upphandling till samhällsviktig verksamhet. Det uppdraget fortsätter under hela nästa år och i rapporten redovisar vi lite om hur det arbetet fortgår. Regeringen har också uttalat att de kommer att följa upp hur den pågående pandemin påverkar utvecklingen på upphandlingsområdet och vilka lärdomar som kan dras av detta, säger Niklaz Kling, strateg på Upphandlingsmyndigheten och ansvarig för uppdraget om offentlig upphandling till samhällsviktig verksamhet.

Några slutsatser i sammanfattning

  • Vi tror att upphandlande organisationer som redan tidigare arbetat strategiskt med offentlig upphandling har haft större möjligheter att hantera coronapandemins följder. Upphandlande myndigheter som har en välutvecklad strategisk syn på offentlig upphandling har bättre förutsättningar att hantera kriser i allmänhet. Det gäller särskilt sådana händelser vars hantering förutsätter medverkan av privata leverantörer.
  • Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen generellt. Denna utveckling kommer sannolikt att påverka offentlig upphandling, till exempel genom fortsatt digitalisering av inköpsprocessen. Andra möjliga konsekvenser inom upphandlingsområdet är att it-relaterade upphandlingar kan antas öka och att upphandlande myndigheter i större utsträckning tillgodoser behov genom upphandling av tjänster i stället för varor. Vi noterar digitaliseringen också medför nya risker i form av störningar av digital kommunikation.
  • Det pågår ett omfattande förändringsarbete inom vårdområdet som bland annat kännetecknas av en vilja att utveckla primärvården, driva på digitaliseringen och att öka tillgängligheten för vårdtagare, särskilt i glesbygd. En rad utredningar på senare tid har visat på behovet av stöd kring upphandling inom vård- och omsorgsområdet – ett behov som sannolikt har ökat till följd av den ansträngda situationen inom området på grund av pandemin.
  • Många kris- och katastrofscenarion har en uppenbar koppling till klimatförändringar eller miljöförstöring i övrigt orsakade av mänskliga aktiviteter. Vår uppfattning är att offentlig upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för en hållbar omställning som i sin tur kan förebygga sådana kriser och katastrofer. Vi tror även att hållbarhetsaspekter i offentlig upphandling på konkreta sätt kan bidra till att stärka upphandlande aktörers krisberedskap och krishantering, till exempel genom att ställa krav på skyddsutrustning som kan återanvändas eller organisera sin verksamhet för mer digitala i stället för fysiska möten.

Rapporten Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv