Start

Dom: Drift av äldreboende är ett upphandlingspliktigt tjänstekontrakt

Publicerad 13 mars 2020

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom beslutat att ett avtal som ingåtts mellan en kommun och en stiftelse om driften av ett äldreboende är ett tjänstekontrakt och omfattas därför av upphandlingslagstiftningen. Parterna själva kallade det ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) när det egentligen är ett avtal med ekonomiska villkor som inte omfattas av några undantag. Kommunen ska därför betala upphandlingsskadeavgift.

En kommun hade tidigare upphandlat driften av ett äldreboende från en stiftelse. I stället för att upphandla driften på nytt när avtals­perioden löpte ut ingick kommunen ett avtal med stiftelsen och kallade det ett idéburet offentligt partnerskap. Enligt avtalet skulle stiftelsen tillhandahålla drift av äldreboendet och hemtjänst medan kommunen skulle bidra ekonomiskt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att avtalet utgjorde ett tjänstekontrakt för att

  • avtalet innehåller ekonomiska villkor som är av direkt intresse för kommunen
  • det rör ett område där det redan finns en marknad i Sverige för liknande tjänster och stiftelsen betraktas därmed som en leverantör.

Genom att ingå detta tjänstekontrakt utanför upphandlingslagstiftningens ramar har kommunen genomfört en otillåten direktupphandling och ska därför betala upphandlingsskadeavgift.  

Dom 11 mars 2019 i mål om upphandlingsskadeavgift