Start

Möjligheter till statsstöd i form av statlig finansiering av hyresrabatter

Publicerad 17 april 2020

I spåren av covid-19-pandemin har många hotell, restauranger och andra verksamheter i service- och detaljhandelssektorn fått ekonomiska svårigheter. Detta medför ofta problem med att betala hyran. Genom att kommissionen nu har godkänt en svensk ordning för statsstöd, har hyresvärdar möjlighet att få en del av en hyresrabatt ersatt genom stöd från staten.

Stödet kompenserar hyresvärdar för en del av kostnaden för hyresrabatter till förmån för hyresgäster som är verksamma inom restaurangsektorn, detaljhandeln och vissa andra liknande verksamheter. Dessa verksamheter anses särskilt drabbade av de ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin.

Stödet kompenserar upp till hälften av de rabatter som hyresvärden lämnar till lokalhyresgäster, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Stödet får inte överstiga 800 000 euro per lokalhyresgäst. Stödet ska avse rabatter framförhandlade mellan den 1 april och den 30 juni 2020.

Stödet administreras av länsstyrelserna enligt en förordning som regeringen beslutade den 16 april 2020 och Boverket betalar ut stödet.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna och omfattar alla hyresvärdar, såväl privatägda som offentligt ägda. Länsstyrelsen Västra Götaland som är koordinator för länsstyrelserna med anledning av stödet informerar hur det ska gå till. Hyresvärdar som har för avsikt att ansöka om stödet ska skicka in ansökan till respektive länsstyrelse men via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. Mer information om stödet hittar du hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kommissionen godkände statsstödet enligt det tillfälliga statsstödsregelverket som gäller under den rådande pandemin.

State aid: Commission approves €453 million Swedish rent rebate scheme to support sectors affected by coronavirus outbreak

State Aid SA.56972 (2020/N) – Sweden COVID-19: Rent rebate for tenants

Pressmeddelande från Regeringen - Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher (Länsstyrelsen Västra Götaland)