Startsida

Tyck till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden i byggsektorn

Publicerad 23 november 2020

Att ställa relevanta krav i upphandling av byggentreprenader bidrar till att avfallet minskar och att mer cirkulära materialflöden skapas. Vi har tagit fram nya, och uppdaterat befintliga, hållbarhetskriterier som styr mot en cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning. Nu vill vi ha synpunkter på de nya kriterierna.

Det finns stor potential att göra skillnad för klimatet och miljön genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av byggentreprenader. Runt hälften av alla offentliga upphandlingar avser bygg- och anläggningarbeten och vår Miljöspendanalys visar att kommunernas inköp inom kategorin mark och bygg har stor miljöpåverkan. Analysen visar också att de fem myndigheter som är verksamma inom infrastrukturområdet står för hälften av den statliga klimatpåverkan till följd av inköp.

Cirkulära avfallsflöden i byggsektorn

Vi har tagit fram nya hållbarhetskriterier som styr mot mer cirkulära avfallsflöden i byggsektorn. Vi har i samband med detta arbete också uppdaterat befintliga kriterier. Det övergripande syftet med kraven är att redan i design- och projekteringsfasen kunna nå högre grader av cirkularitet i bygg- och anläggningsbranschen.

Kritiererna möter ny lagstiftning

Kriterierna tillvaratar och förstärker olika initiativ inom byggbranschen. De kan främja och ge incitament till att samla köpkraften genom kravställande som styr mot en ökad andel materialåtervinning och minskade avfallsmängder i byggprocessens alla delar. Kriterierna möter också ny lagstiftning. Branschens aktörer får i kriterierna stöd att efterleva lagstiftningen genom att de säger att bygg- och rivningsavfall ska sorteras i flera olika materialfraktioner, bland annat plastavfall.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 13 december är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av byggentreprenader är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Vi vill ha synpunkter på förslaget som helhet, förslagen på nivåer för avfallsmängder och annat som kan ha betydelse för det avslutande arbetet med kriterierna.

Synpunkter lämnas till Margareta Bergh på e-post margareta.bergh@uhmynd.se

Förslag på avfallbegränsande kriterer inom ny- och ombyggnad

Svarsmall avfallsbegränsande kriterier inom ny och ombyggnad