Det här är Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. Vi ska även ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler.

Upphandlingsstöd

Vi arbetar med ambitionen att kunna utveckla ett upphandlingsstöd i världsklass. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 706 miljarder kronor varje år. Det motsvarar en sjättedel av BNP och vi vill att upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg. Vårt jobb är att ge stöd till exempelvis inköpare och upphandlare inom offentlig verksamhet genom att minska osäkerheten i olika sakfrågor, vi pekar på regelverkets möjligheter men också dess begränsningar.

En viktig del av upphandlingsstödet är att utveckla den hållbara upphandlingen som kan bidra till bättre miljö och sociala villkor. Dessutom arbetar vi för att främja innovationsupphandling och verkar för att fler leverantörer, exempelvis små och medelstora företag, deltar i upphandlingar. Vi vill också bidra till att upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks. 

Vi ger vägledning och utvecklar metoder och verktyg avseende samtliga faser av upphandlingsprocessen.

Vägledning om statsstödsregler

Vi ger vägledning om statsstödsreglerna till kommuner och regioner. Reglerna ska tillämpas när det offentliga, till exempel en kommun eller en region, under vissa förutsättningar stöttar en verksamhet med offentliga medel. Syftet med statsstöds­reglerna är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.

Vi ska bidra till att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att bedöma när statsstödsreglerna ska tillämpas och vilka möjligheter som finns. Konsekvenserna av att bryta mot regelverket kan bli mycket kännbara. Det är därför viktigt att öka kunskapsnivån på det här området.

Senast uppdaterad:

Relaterad information