Upphandlings­myndighetens dataskydds­policy

Upphandlingsmyndigheten hanterar personuppgifter i den mån det behövs för att fullgöra vårt uppdrag och våra skyldigheter mot det allmänna, samverkande parter, enskilda, leverantörer, besökare, arbetssökande, anställda och andra intressenter.

Vi följer dataskyddsförordningen1 (även kallad GDPR), och anpassar våra rutiner kontinuerligt så att den behandling av personuppgifter som vi ansvarar för inte kränker individers fri- och rättigheter. Upphandlings­myndigheten är personuppgifts­ansvarig för behandling av personuppgifter som förekommer inom vår verksamhet. I denna dataskyddspolicy förklarar vi hur dina person­uppgifter behandlas hos oss.

Varför behandlar Upphandlingsmyndigheten personuppgifter?

Vilka personuppgifter samlar Upphandlingsmyndigheten in?

Lagliga grunder för Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter

Hur skyddar Upphandlingsmyndigheten personuppgifter?

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vem kan ta del av uppgifterna?

Offentlighetsprincipen

Hur länge sparar Upphandlingsmyndigheten personuppgifter?

Behandling av personuppgifter

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Upphandlingsmyndighetens dataskyddsombud

1. Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer information