Behandling av personuppgifter för deltagande i expertgrupp samt vid lämnande av externa synpunkter

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier. Hållbarhetskriterierna utarbetas i samråd med expertgrupper där upphandlande myndigheter och enheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och andra experter inom det specifika området finns representerade. 

Upphandlingsmyndigheten ger även i vissa fall möjlighet till övriga intressenter att lämna synpunkter på föreslagna kriterier.

Den rättsliga grunden för Upphandlingsmyndighetens behandling av personuppgifter som avser deltagande i expertgrupper är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Varför?

Varför behandlar Upphandlingsmyndigheten personuppgifterna och hur används de?
Personuppgifter i form av namn, organisation och e-postadress samlas in för att via e-post kunna bjuda in berörd person till expertgruppsmöte, skicka underlag till denne inför mötet samt delge information om kriterieprocessen.

När externa synpunkter samlas in anges namn och organisation på den personen som lämnar synpunkter så att Upphandlingsmyndigheten kan kontakta svarslämnaren vid behov av eventuella förtydliganden.

Uppgiftsutlämning

Till vilka företag eller andra organisationer kan uppgifterna komma att lämnas ut?
Uppgifter kan lämnas ut till övriga deltagare i aktuell expertgrupp. Vilken organisation som deltar i expertgruppen publiceras på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Övriga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se nedan.

Offentlighetsprincipen

Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen, och dina personuppgifter kan komma att utgöra eller ingå i en allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Allmänna offentliga handlingar måste på begäran lämnas ut till en tredje part.

Lagringstid

Uppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med vad som angivits ovan och lagras i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Rätten att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som Upphandlingsmyndigheten har registrerad om dig.

Korrekta och uppdaterade uppgifter

Upphandlingsmyndighetens målsättning är att uppgifterna ska vara korrekta.
Vi ber dig att noga kontrollera att de uppgifter som du lämnar är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig att kontakta oss om uppgifterna skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Dataskyddsombud

Upphandlingsmyndigheten har utsett ett dataskyddsombud med uppgift att bland annat vara kontaktperson för de som är registrerade i Upphandlingsmyndighetens register. Du når dataskyddsombudet via e-postadressen GDPR@uhmynd.se eller genom Upphandlingsmyndighetens växel, 08-586 21 700.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen

Du kan vända dig till Datainspektionen om du anser att Upphandlingsmyndigheten eller någon annan bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information