Myndighetsrapporter om offentlig upphandling

På denna sida har vi samlat ett urval med forskningsrapporter av intresse för dig som arbetar med eller är intresserad av offentlig upphandling.

Vi hoppas att de på olika sätt kan bidra till en bättre förståelse för den offentliga upphandlingens teori och praktik.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar genom att ta fram och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet - Del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet (Brå 2015:15)   

Den anmälda korruptionen i Sverige - Struktur, riskfaktorer och motåtgärder (Brå 2013:15)

Karteller och korruption - Otillåten påverkan mot offentlig upphandling (Brå 2010:9)

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

ESO är en självständig tankesmedja under Finansdepartementet med uppdraget att formulera och söka svar på frågor av stor betydelse för den offentliga ekonomin.

Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi (ESO 2014:5)

Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner (ESO 2013:10)

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska (ESO 2013:2)

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och markanvisningar (ESO 2013:1)

Konkurrensverket (KKV)

KKV är tillsynsmyndighet för upphandlingslagstiftningen och ska även stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Olika pris för samma läkemedel - en kartläggning av landstingens priser vid upphandlingar av rekvisitionsläkemedel (KKV 2016:5)

Upphandling enligt lägsta pris behöver inte ge sämre kvalitet (KKV 2016:4)

Hyrläkare i primärvården – en kartläggning av landstingens upphandlingar och kostnader (KKV 2015:10)

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande (KKV 2015:5)

Bättre konkurrens i bostadsbyggandet? En uppföljning 2009-2012 (KKV 2015:4)  

Hem för vård eller boende för unga. En kartläggning av kommunernas ramavtalsupphandlingar (KKV 2015:3)

Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande. Anbudskonkurrens och utveckling (KKV 2015:2)

Offentlig upphandling av mat. En kartläggning av Sveriges offentliga upphandling av livsmedel och måltidstjänster (KKV 2015:1)

Kartläggning av kommunala bolags försäljningsverksamhet - I konflikt med privata företag (KKV 2014:3)

Etablering och konkurrens bland vårdcentraler – om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor (KKV 2014:2)

Konkurrens på likvärdiga villkor i kommunernas valfrihetssystem - Pilotstudie i tre kommuner med valfrihetssystem inom hemtjänsten (KKV 2013:8)

Osund konkurrens i offentlig upphandling - om lagöverträdelser som konkurrensmedel (KKV 2013:6)

Kommunernas valfrihetssystem - med fokus på hemtjänst (slutrapport KKV 2013:1)

Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem - vad krävs? (KKV 2012:3)

Tjänstekoncessioner. När, var, hur? (KKV 2012:4)

Att skapa likvärdiga villkor - Landstingens ekonomiska redovisning av sina vårdcentraler i vårdvalssystemen

Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen (KKV 2012:2)

Kommunernas valfrihetssystem - så fungerar konkurrensen (delrapport KKV 2012:1) 

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Statliga myndigheters skydd mot korruption (RiR 2013:2) 

Miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv? (RiR 2011:29)

Statskontoret

Statskontoret genomför på regeringens uppdrag utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken.

Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption (2015:23)

Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet (Om offentlig sektor 23)

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling (Slutrapport 2014:101)   

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling (Delrapport 2014:100)

Mark, bostadsbyggande och konkurrens. En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen (2012:25)

Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige (2012:20)

Lagen om valfrihetssystem. Hur påverkar den kostnader och effektivitet i kommunerna? (2012:15)

Lagen om valfrihetssystem – dess betydelse för utvecklingen av kostnader och effektivitet i kommunernas verksamheter. Underlag och metod (PM 2011:106)    

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets uppdrag är att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.

Upphandling och arbetsmiljö(arbete): Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas? (Kunskapssammanställning 2015:13)

Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare (AV 2012:5)

Senast uppdaterad:

Relaterad information