Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har för 2017 och som vi ska redovisa till regeringen.

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog

Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag (1,5 Mb) att genomföra en satsning avseende stöd till upphandlande myndigheter och enheter, med fokus på hur dessa genom tidig dialog med marknaden kan främja innovation i upphandlingar. Därmed ökar förutsättningarna för att bättre lösningar upphandlas och att nya lösningar som redan finns eller kan tas fram av marknaden inte utestängs. I uppdraget kan ingå att ge stöd i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning och utvärdering.

En redovisning av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) årligen genom myndighetens årsredovisning.

Uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster

 

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag (590 kB) att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster hos upphandlande myndigheter och enheter samt hos leverantörer. Insatserna ska fokusera på att ge en målgruppsanpassad kompetensutveckling och informationsspridning, bland annat i form av branschdialoger och information om goda exempel på området.

En delredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari 2018 och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepanementet) senast den 28 februari 2019.

Senast uppdaterad:

Relaterad information