Vårt uppdrag

Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Vi ska också ge vägledning till kommuner och regioner om EU:s statsstödsregler.

Vi ger stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Stödet är inriktat på att:

  • Bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveckling eller på annat sätt.
  • Bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt.
  • Verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling.
  • Öka kompetensen inom innovationsupphandling.
  • Bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av densamma.
  • Underlätta för små och medelstora företag samt idéburna organisationeratt delta i upphandling.
  • Utveckla och förvalta en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem samt en kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.

Vi ger även vägledning till kommuner och regioner (tidigare landsting) i statsstödsfrågor för att bidra till:

  • Att öka kunskapsnivån om regelverket, vars syfte är att det offentliga inte ska snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad.
  • Att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att bedöma när statsstödsreglerna ska tillämpas.
  • Vilka möjligheter som finns med reglerna.

Myndighetens arbete sker i nära samarbete med olika organisationer,  exempelvis Sveriges kommuner och regioner,  Konkurrensverket, VINNOVA, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten. Vi samarbetar även med andra upphandlande myndigheter, branschorganisationer och leverantörer.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar