Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till en statistikansvarig myndighet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till en ny lag om upphandlingsstatistik och revideringar i flera lagar som rör upphandling.

Syftet med den nya lagen är att få fram bättre nationell statistik om upphandling. En statistiskansvarig myndighet ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Det ska också i de flesta fall bli obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

Regeringen har aviserat att Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet och att Konkurrensverket blir registermyndighet för annonsdatabaser.

Aktuellt

Föreskrifter

Som statistikmyndighet har Upphandlingsmyndigheten mandat att, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter som annonsdatabaserna ska lämna för statistikändamål. I föreskrifterna regleras även hur och när uppgifterna ska lämnas. Arbetet med att ta fram föreskrifterna sker i samråd med bland annat Konkurrensverket och de annonsdatabaser som är verksamma på den svenska marknaden.

EU publicerade i mars 2020 ett utkast på nya tekniska underlag (syntaxbindning) för hur annonser ska skickas till Tenders Electronic Daily från och med 2023. Vi anser att det är lämpligt att även vår insamling av statistik tar höjd för förändringen. För att kunna beakta förändringen avser vi att notifiera våra föreskrifter till EU-kommissionen i april. Det innebär att föreskrifterna om statistikinsamlingen beräknas träda i kraft i augusti eftersom föreskrifter som notifieras till EU-kommissionen får en automatisk frysningsperiod på tre månader om inga synpunkter kommer in.

De annonsdatabaser som vill ansöka om registrering hos Konkurrensverket redan den 1 juli 2020, när den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla, kan göra det. Men de kan komma att behöva komplettera sin ansökan efter det att föreskrifterna trätt i kraft. Det beror på att det är de föreskrifter och villkor som har meddelats och trätt i kraft vid beslutstillfället som ska vara uppfyllda för att bli registrerad, inte de som fanns när ansökan lämnades in.

Tidplan

1 juli 2020 

Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla. Reglerna om registrering av annonsdatabaser träder i kraft. 

1 januari 2021

De ändringar som görs i upphandlingslagstiftningarna börjar gälla.

För ytterligare information

Efterhand som föreskrifter och andra styrande dokument är beslutade kommer de att publiceras på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Frågeportalen om nya lagstifningen

Konkurrensverket om den nya lagstiftningen och uppdraget som registermyndighet

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information