Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till den myndighet som har huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till en ny lag om upphandlingsstatistik och revideringar i flera lagar som rör upphandling.

Syftet med den nya lagen är att få fram bättre nationell upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket blir registermyndighet för annonsdatabaser.Det ska också i de flesta fall bli obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

Aktuellt

Teknisk referensgrupp

Upphandlingsmyndigheten har skapat en teknisk referensgrupp där flera av annonsdatabaserna som är verksamma på den svenska marknaden ingår. Gruppen är del i myndighetens arbetet med att ta fram ett rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling. 

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitGub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@utmynd.se. 

Remiss av föreskrifter

Som statistikmyndighet har Upphandlingsmyndigheten mandat att, efter att ha gett Konkurrensverket tillfälle att yttra sig, besluta om de föreskrifter som reglerar vilka uppgifter som annonsdatabaserna ska lämna för statistikändamål. I föreskrifterna regleras även hur och när uppgifterna ska lämnas. Arbetet med att ta fram föreskrifterna sker i samråd med bland annat Konkurrensverket och de annonsdatabaser som är verksamma på den svenska marknaden.

Föreskrifter för insamling av uppgifter för statistikändamål och för upphandlings-ID har notiferats hos Kommerskollegium och gått ut till remissinstanserna. Sista dag för remissvar var den 10 juni 2020.

Dokument som har skickats till remissinsatanserna

Föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål

Konsekvensutredning - Föreskrifter UHMFS 2020

Bilaga A

Försättblad - remiss av föreskrift (UHMFS 2020 1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Föreskrifter om upphandlings-ID

Konsekvensutredning beträffande föreskrift om upphandlings-ID

Försättsblad - remiss av föreskrift (UHMFS 2020 2) om upphandlings-ID

Nytt webbstöd till hösten

När det nya regelverket är beslutat kommer vi att uppdatera vårt webbaserade tillämpningsstöd för annonsering. Där kommer bestämmelserna att närmare förklaras och kommenteras.

Remissvar på promemoria om upphandlingsförordningen

Upphandlingsmyndigheten har till Finansdepartementet inkommit med remissvar på promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi2020/00495/OU)

Tidplan

1 juli 2020 

Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla. Reglerna om registrering av annonsdatabaser träder i kraft. 

1 januari 2021

De ändringar som görs i upphandlingslagstiftningarna börjar gälla.

För ytterligare information

Efterhand som föreskrifter och andra styrande dokument är beslutade kommer de att publiceras på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Frågeportalen om nya lagstifningen

Konkurrensverket om den nya lagstiftningen och uppdraget som registermyndighet

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information