Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Främja innovationsupphandling genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att medverka till att sprida kunskap om beställarnätverk. Upphandlingsmyndigheten ska under 2017 och 2018 främja användningen av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. Beställargrupperna ska bestå av upphandlande myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med ett gemensamt behov av innovativa lösningar. Syftet är att Upphandlingsmyndigheten ska skapa ett forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamt identifierade behovet bättre kan tas tillvara.

 Slutredovisning av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

Främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor

Myndigheten ska kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor som syftar till att åstadkomma sociala effekter i samhället, ekonomisk avkastning för investeraren och besparingar för offentlig sektor, så kallade sociala utfallskontrakt. Analysen ska omfatta hur instrumenten förhåller sig till svensk lagstiftning. Myndigheten ska vid uppdragets genomförande samverka med relevanta aktörer inom området. Myndigheten ska hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat under arbetets gång.

Senast uppdaterad:

Relaterad information