Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här finns de regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten har och som vi ska redovisa till regeringen.

Genomföra en studie av vissa inköpsvärden

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Konkurrensverket och ett antal upphandlande myndigheter och enheter, genomföra en förberedande studie om vilka uppgifter om inköpsvärden som är möjliga och lämpliga att samla in. Minst sju upphandlande myndigheter och enheter ska ingå i studien. Upphandlingsmyndigheten ska även lämna förslag på hur insamlingen fortsättningsvis bör utformas.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

Främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog

Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag (1,5 Mb) att genomföra en satsning avseende stöd till upphandlande myndigheter och enheter, med fokus på hur dessa genom tidig dialog med marknaden kan främja innovation i upphandlingar. Därmed ökar förutsättningarna för att bättre lösningar upphandlas och att nya lösningar som redan finns eller kan tas fram av marknaden inte utestängs. I uppdraget kan ingå att ge stöd i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning och utvärdering.

En redovisning av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) årligen genom myndighetens årsredovisning.

Främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att medverka till att sprida kunskap om beställarnätverk. Upphandlingsmyndigheten ska under 2017 och 2018 främja användningen av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. Beställargrupperna ska bestå av upphandlande myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med ett gemensamt behov av innovativa lösningar. Syftet är att Upphandlingsmyndigheten ska skapa ett forum för kunskaps och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamt identifierade behovet bättre kan tas tillvara.

 Slutredovisning av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2019.

Förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag (590 kB) att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster hos upphandlande myndigheter och enheter samt hos leverantörer. Insatserna ska fokusera på att ge en målgruppsanpassad kompetensutveckling och informationsspridning, bland annat i form av branschdialoger och information om goda exempel på området.

En delredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning ska lämnas senast den 28 februari 2018 och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.

Främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor

Myndigheten ska kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor som syftar till att åstadkomma sociala effekter i samhället, ekonomisk avkastning för investeraren och besparingar för offentlig sektor, s.k. sociala utfallskontrakt. Analysen ska omfatta hur instrumenten förhåller sig till svensk lagstiftning. Myndigheten ska vid uppdragets genomförande samverka med relevanta aktörer inom området. Myndigheten ska hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat under arbetets gång.

Senast uppdaterad:

Relaterad information