Remissvar

Regeringen ger uppdrag både löpande och under året i sitt årliga regleringsbrev till Upphandlingsmyndigheten. Här hittar du våra remissvar till regeringen och andra instanser.

Beteckning Titel Datum

UHM-2020-0059

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 2020-10-02
UHM-2020-0123 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15) 2020-09-01
UHM 2020-0076

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

2020-08-12
UHM-2020-0097

God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårds-system (SOU 2020:19)

2020-07-03
UHM-2020-0164

Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvars-politisk inriktning (SOU 2020:23)

2020-07-03
UHM-2020-0002

 

Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

2020-06-05

UHM-2020-0114

Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

2020-02-14

UHM-2020-0036

Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi2020/00495/OU)

2020-04-30

UHM-2020-0012

Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63)

2020-04-29

UHM-2020-0040

Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

2020-03-20

UHM-2020-0037

Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)

  • Vi hade inga synpunkter på förslaget.
2020-03-04
UHM-2020-0059

Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)

2020-02-25
UHM-2019-0263

Ett bättre premiepensionssystem SOU 2019:44

2020-02-14
UHM-2019-0302

Förslag om reviderade föreskrifter och allmänna råd om informations-säkerhet för statliga myndigheter

2020-02-14
UHM-2019-0253

Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

2020-02-12
UHM-2019-0293

Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande, Ds 2019:25

2020-01-15
UHM-2019-0237

Digifysiskt vårdval SOU 2019:42

2020-01-14
UHM-2019-0210

Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU 2019:23

2019-11-26
UHM-2019-0195

Fjärde järnvägspaketet Promemoria

2019-10-28
UHM-2019-0231

Remiss av vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

2019-10-16
UHM-2019-0229

Remiss angående förslag till nya föreskrifter

2019-10-16
UHM-2019-0183

Remiss av promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag

2019-10-09
UHM-2019-0213

Promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

2019-09-24
UHM-2019-0191

Förslag till ändringar i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-09-23
UHM-2019-0152

Remiss av Biojet för flyget SOU 2019:11

2019-09-18
UHM-2019-0157

Remiss Belastningsregisterkontroll i arbetslivet SOU 2019:19

2019-09-16
UHM-2019-0208

Begränsad utvidgning av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)

2019-09-11
UHM-2019-0187

Yttrande Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

2019-08-29
UHM-2019-0153

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

2019-08-20
UHM-2019-0100

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13)

2019-06-24
UHM-2019-0113

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer på brottsofferområdet (Ds 2019:7)

2019-06-20
UHM-2019-0121

Hemställan om ändring av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

2019-06-04
UHM-2019-0050

Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk (SOU2018:83)

2019-05-14
UHM-2019-0027

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

2019-05-10
UHM-2019-0067

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

2019-04-11
UHM-2019-0004

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - SOU 2018:82

2019-03-22
UHM-2019-0025

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor

2019-03-14
UHM-2018-0305

Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler i överprövningsmål (SOU 2018:44)

2019-01-30
UHM-2018-0281

Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53)

2018-11-26
UHM-2018-0304

Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen (Ds 2018:34)

2018-11-12
UHM-2018-0249

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

2018-10-31
UHM-2018-0294

Förslag till nya föreskrifter på området upphandling (RA-22-2017/3438)

2018-10-12
UHM-2018-0186

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU:2018:25)

2018-09-18
UHM-2018-0257

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om vissa fonder för fördelning av EU-medel m.m.

2018-09-07
UHM-2018-0240

EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelse av unionsrätten

2018-09-06
UHM-2018-0222 Statliga Servicekontor – mer service på fler platser  - SOU 2018:43 2018-09-05
UHM-2018-0118 Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter - rapport från ett regeringsuppdrag 2018-07-06
UHM-2018-0153 Remissmissiv för förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig (UD2018/07645/HI) 2018-06-01
UHM-2018-0188 Konstnär – Oavsett villkor? – SOU 2018:23 2018-06-15
UHM-2018-0128 Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Fö 2017:B) 2018-04-27
UHM-2018-0098 PTS: Hemställan om en förordning om ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för genomförande av robusthetsåtgärder (Dnr: 17-11933) 2018-04-25
UHM-2018-0020 Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering (Fi2018/00130/K) 2018-04-18
UHM-2017-0275 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) 2018-02-15
UHM-2017-0315 Promemoria: Vissa farleds- och hamnfrågor 2018-03-21
UHM-2018-0007 Promemoria: Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68) 2018-02-02
UHM-2017-0293 Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 2018-01-31
UHM-2017-0251 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (2017:77) 2018-01-08
UHM-2017-0232 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72) 2017-12-18
UHM-2017-0248 Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48) 2018-01-12
UHM-2017-0240 Remiss avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen 2017-11-10
UHM-2017-0224 Promemoria: Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 2017-11-27
UHM-2017-0229 Följdändringar till ny förvaltningslag (DS 2017:42) 2017-11-27
UHM-2017-0163 Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag 2017-09-08
UHM-2017-0167 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige 2017-10-18
UHM-2017-0173 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling 2017-09-29
UHM-2017-0168 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning 2017-10-05
UHM-2017-0179 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet- och ansvarsfrågor och samordning 2017-09-22
UHM-2017-0162 Departementspromemorian Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen 2017-09-20
UHM-2017-0142 Betänkande  - Kvalitet i välfärden 2017-09-11
UHM-2017-0113 Betänkande Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi 2017-06-16
UHM-2017-0101 Promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre Ds 2017:12 2017-06-30
UHM-2017-0052 Promemorian Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket  2017-03-31
UHM-2017-0037 Slutbetänkande från Landsbygdskommittén för Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt & välfärd 2017-03-22
UHM-2016-0240 Betänkande: Ordning och reda i välfärden 2017-02-21
UHM-2016-0167 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård 2016-11-23
UHM-2016-0152 Slutbetänkande av utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2016-11-10
UHM-2016-0166 Betänkande Driftsformer för universitetssjukhus 2016-10-25
UHM-2016-0133 Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige  2016-10-14
UHM-2016-0116-004 Planprocessutredningen - Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande 2016-09-29
UHM-2016-0090-004 Betänkandet Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd 2016-09-02
UHM-2016-0072-00 Betänkande - Palett för ett stärkt civilsamhälle 2016-07-11
UHM-2016-0064 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering 2016-06-27
UHM-2016-0065-004 Remiss av delbetänkande från Miljörådsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål 2016-05-27
UHM-2016-0038-003 Digitaliseringens transformerande kraftvägval för framtiden 2016-05-17
UHM-2016-0033-004 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs 2016-05-11
UHM-2016-0063 Förslag till ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (KOM) 2016 128 Final 2016-04-29
UHM-2016-0060 Betänkande SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design 2016-04-22
UHM-2016-0049-007 Förslag till direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 2016-04-13
UHM-2016-0032-003 Yttrande om utkast till lagrådsremiss miljö- sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling 2016-03-21
UHM-2016-0015-00 Utkast till lagrådsremiss Upphandling av viss kollektivtrafik 2016-03-18
UHM-2016-0029-004 Remittering av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys 2016-03-07
UHM-2016-0031-005 Yttrande över delbetäkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning 2016-02-29
UHM-2015-0161 Yttrande om cirkulär ekonomi 2016-02-11
UHM-2015-0048 Yttrande över betänkandet Översyn av lex Laval 2016-02-04
UHM-2015-0149 En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag 2015-12-18
UHM-2015-0136 Promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling 2015-12-18
UHM-2015-110  Remissvar till En förvaltning som håller ihop   2015-12-14
 UHM-2015-371 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2015-12-03
 UHM-2015-0153 Yttrande finansdepartementet promemoria om interimistiska beslut 2015-12-01
 UHM-2015-124 Yttrande över betänkandet En kommunallag för framtiden 2015-10-28

Senast uppdaterad: