• Bygg-och-fastighet.jpg

Bygg och anläggning

Upphandlingar av bygg och anläggning handlar ofta om stora belopp, är komplicerade och förekommer i en mängd olika former och med diverse aktörer inblandade. För att underlätta för beställare och leverantörer har vi här samlat stöd och vägledning för inköp inom byggområdet. Genom ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbara affärer bidrar vi tillsammans till en hållbar samhällsutveckling.

Upphandlingsmyndighetens stöd ska bidra till en rättssäker, effektiv och ur alla perspektiv hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.  Stödet för upphandlingar inom bygg och anläggning vänder sig framförallt till upphandlare inom den offentliga sektorn och de leverantörer som lämnar anbud. Vissa delar av vårt stöd, som till exempel hållbarhetskriterier är relevanta även för inköpare inom den privata sektorn.

Bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom upphandling

I dag används upphandling som ett verktyg för att uppnå en rad samhällsnyttor som miljö och social hållbarhet och ökad sysselsättning. Inom upphandling kan man ställa hållbarhetskrav för att göra affären miljömässigt, socialt och även ekonomiskt mer hållbar.

Väl genomförda upphandlingar inom bygg och anläggning bidrar till Upphandlingsmyndighetens vision om ”sunda offentliga affärer för en hållbar framtid ”. I den nationella upphandlingsstrategin har den offentliga sektorn som uppdrag att vara föredömen för hur vi ska bygga ett hållbart samhälle. Det omfattar bland annat stora infrastruktursatsningar och utbyggnad av lokaler för skola och omsorg. 

Byggbranschen har stora utmaningar

Vi har sedan flera år tillbaka en ”byggboom” i Sverige. Det är framförallt den privata sektorn som har drivit på den. Samtidigt har den offentliga sektorn behov av att bygga fler bostäder inom Allmännyttan, tillfälliga byggnader, skolor, förskolor, simhallar och vårdlokaler. 

Det finns en spännvidd av både stora och små byggprojekt. Det kan handla om allt från att bygga ett helt nytt sjukhus eller ny motorväg till att sätta upp en gunga i en lekpark.

Annonser om upphandling av bygg- och anläggningsarbeten är vanligast förekommande inom annonsdatabasen för offentliga upphandlingar. De uppgår till cirka 40 procent.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd för offentlig upphandling inom byggsegmentet genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder. Myndigheten ger också vägledning när det gäller statsstöd.

Underlätta för utländska byggföretag

Antalet anbud inom bygg och anläggning har minskat. Utländska företag kan bidra till att förbättra konkurrenssituationen vid offentliga upphandlingar av bostäder i Sverige. Boverkets nya webbsatsning Building in Sweden ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Bättre information på engelska kan främja konkurrensen och det kan i sin tur leda till fler anbud och sänkta byggkostnader.

Building in Sweden (Boverkets webbplats)

Högre tröskelvärde för byggentreprenader

Tröskelvärdet för byggentreprenader ligger på över 50 miljoner kronor. Det är betydligt högre än tröskelvärdet för varor och tjänster.

Se aktuella tröskelvärden

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar