Beställarnätverk

Beställarnätverk är en samarbetsform där olika offentliga organisationer kan verka för att driva utveckling och innovation inom ett specifikt område.

Det är ett sätt att skapa en mötesplats och plattform där upphandlande myndigheter och enheter på nationell, regional och lokal nivå tillsammans kan arbeta med sina gemensamma behov, förbereda strategiska vägval och formulera krav inför olika upphandlingar.

Ett beställarnätverk utgör ett samarbete kring upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader.  Inom nätverket kan deltagarna gemensamt utveckla metoder, föra dialoger, testa lösningar och utveckla leverantörsmarknader i viss riktning. Det kan i sin tur leda till goda exempel och lärdomar.

Beställarnätverk är inte att likställa med en gemensam upphandling. Ett beställarnätverk ger istället ett underlag för de medverkande organisationerna att gemensamt eller var för sig genomföra upphandlingar.

Det finns behov som är gemensamma för många verksamheter i samhället. Beställarnätverk kan vara ett av flera arbetssätt för att stärka enskilda upphandlande myndigheter och enheters kompetens inom ett visst område. Det kan exempelvis finnas gemensamma behov kring fastigheter, gatuhållning, renhållning, vatten och avlopp, idrottsanläggningar, skolor, sjukvården, kollektivtrafiken och omsorgen.

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att medverka till att sprida kunskap om beställarnätverk. Vi bidrar gärna med vägledning och information för uppbyggnad av nya beställarnätverk.

Film om beställarnätverk

I filmen berättar Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten, om varför det finns ett behov av beställarnätverk och vad arbetet i ett beställarnätverk kan leda till.

Exempel på beställarnätverk

Vi har samlat exempel på beställarnätverk som arbetar med gemensamma behov inom olika områden. I exemplen delar nätverken med sig av sina erfarenheter och lämnar tips till andra som vill starta beställarnätverk.

Beställarnätverk Välfärdsteknik

Beställarnätverk Välfärdsteknik
Kommunerna står inför stora investeringar i ny teknik, beroende på en ökande äldre befolkning och krav på högre omsorgskvalitet. Beställarnätverket identifierar gemensamma behov på kort och lång sikt.
Läs mer och se intervjufilm med Maria Gill, projektledare på SKL

Beställarnätverket Konstgräs

Beställarnätverket om konstgräs
Larmrapporter om att konstgräsplaner är en stor utsläppskälla för mikroplaster ligger till grund för att beställarnätverket bildades. Nätverket identifierar nya hållbara lösningar utan skadeverkningar på miljön. 
Läs mer och se intervjufilm med Sebastian Dahlgren-Axelsson, innovationsstrateg på Naturvårdsverket.

Läs mer om andra beställarnätverk och lärdomar från dessa i SKL:s rapport från 2015:
Kompetens – Köpkraft – Samverkan

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar