Vem startar beställarnätverk

Vissa beställarnätverk startas på initiativ av behovsägare i upphandlande myndigheter och enheter, oftast kommuner. Andra bildas på initiativ av statliga myndigheter som har ett sektorsansvar för områden med angelägna samhällsmål, exempelvis Agenda 2030.

Myndighetsinitierade nätverk

De statliga myndigheterna som initierar beställarnätverk ser inköp som en möjlighet att driva utveckling och innovation för att uppnå myndighetens nationella mål och uppdrag. En utmaning för de initiativtagande myndigheterna är att engagera de beställande organisationerna. Det är oftast kommuner som har ett inköpsbehov och den statliga myndigheten kan stötta och leda för att möjliggöra att även de övergripande målen möts.

Film: Beställarnätverk – En möjlighet för myndigheter att uppnå specifika mål och driva utveckling

Beställarna är behovsägare och utgör kärnan i nätverket. Samspelet mellan myndighet och beställare är avgörande för ett framgångsrikt beställarnätverk. Genom att myndigheter, regioner och kommuner arbetar tillsammans och stöttar varandra utifrån sina förutsättningar och sitt uppdrag förväntas synergier uppstå.

Den primära rollen för en statlig myndighet i ett beställarnätverk är ofta som finansiär. Det skiljer sig mellan nätverk på vilken nivå myndigheten väljer att engagera sig och vilket mandat myndigheten har i ”sina” nätverk.

Beställarinitierade nätverk

Beställare kan på egen hand ta initiativ till beställarnätverk. Dessa kallas för beställarinitierade nätverk. De har behov av en kollegial mötesplats eller en organisation för samverkan under uppstartsfasen av ett beställarnätverk. Ofta har SKL tagit rollen att underlätta för behovsägare med gemensamma utmaningar, så att de kan mötas och fatta beslut om att starta beställarnätverk.

Film: Är beställarnätverk en tillgång i din kommun?

Senast uppdaterad:

Relaterad information