Funktion

Genom att fokusera på att uttrycka verksamhetens behov i termer av önskade funktioner, effekter och resultat blir det möjligt för fler företag att komma med olika förslag på lösningar. Lösningar som kan ge positiva effekter så som besparingar, ökad kvalitet eller effektivitet och en bättre samhällsservice.

Att uttrycka identifierade behov i termer av önskad funktion är ett bra sätt att öppna upp för olika möjliga lösningar. Funktionskrav låser inte leveransen eller utförandet, till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt utan möjliggör för leverantörerna att komma med alternativa lösningar som kanske verksamheten själv inte har identifierat.

Motsatsen till funktionskrav är specifikationskrav – detaljerade krav på hur lösningen ska vara utformad. Funktionskraven å sin sida fokuserar på vad man vill uppnå med lösningen. Det är viktigt att den önskade funktionen är tydligt formulerad och kopplad till mål, önskade effekter och resultat.

Det är viktigt att redan i det förberedande arbetet fundera över hur funktionen kan utvärderas och följa upp – dokumentera hur ni resonerar.

Tänk på att

  • Koppla funktionskraven till verksamhetens uppdrag, strategier, mål och tydliga önskade effekter och resultat.
  • Testa och utveckla funktionskraven genom intern och extern dialog.
  • Ta fram en utvärderingsmodell som är öppen och transparent
  • Definiera vilka kriterier som är viktigast för att bedöma hur väl lösningsförslagen möter efterfrågad funktion och vilka bedömningsgrunder som ska gälla.
  • Ha en plan för hur avtalet ska följas upp.

Senast uppdaterad:

Relaterad information