Innovation

Innovation kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Det kan vara lösningar som innebär förbättring, förändring eller transformation inom ett verksamhetsområde. När det gäller innovation i upphandling är det viktiga att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplat till verksamhetens behov. Då kan det offentliga nå en högre måluppfyllelse och bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Offentlig verksamhet har behov av varor, tjänster och byggentreprenader för att kunna producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna. Vanligtvis används offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader för att tillgodose dessa behov.

Ibland kan marknaden dock inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt; lösningar är inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra, eller saknas helt. I sådana fall finns anledning att uppmuntra till innovation i en upphandling.

Den nationella innovationsstrategin

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling  (SOU 2010:56, Regeringskansliet 2010) och definierades i Den nationella innovationsstrategin (N2012.27, Regeringskansliet 2012) som:

"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer."

Innovationsupphandling utgör inte en särskild metod, förfarande eller liknande. Det rör sig snarare om ett formaliserat sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. Förutsättningarna är därför inte annorlunda men vissa aspekter kan behöva betonas särskilt.

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg

Genom att upphandla, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas till våra medborgare. Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att premiera nytänkande, utveckling och för att åstadkomma en sådan långsiktig utveckling.

Innovationsupphandling kan bidra till att skattemedel används effektivt genom att innovativa lösningar främjas vid offentlig upphandling. På så sätt kan samhälleliga utmaningar mötas och tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag främjas.

När kan man använda innovationsupphandling?

Innovationsupphandling kan användas när en upphandlande myndighet har:

  • behov som kan tillgodoses av marknaden, men där leverantörerna har idéer om förbättringar och alternativa lösningar
  • behov av lösningar som nästan finns på marknaden eller är nya på marknaden
  • behov som inte finns på marknaden, där det krävs utveckling och kanske till och med forskning för att leverantörerna ska få fram en ny vara eller tjänst.

Ett exempel på möjligheterna för upphandlande myndigheter och enheter att använda innovation i den offentliga upphandlingen är innovationspartnerskap

Situationer när innovationsupphandling kan vara till nytta

Det finns situationer där det finns stora fördelar med innovationsupphandling, när marknaden eller organisationen förändras eller där det finns potential för utveckling. Exempel på detta är när:

  • det finns behov som inte kan tillgodoses med befintliga lösningar på marknaden
  • det är en bransch med hög utvecklingstakt, till exempel medicinteknik eller IT
  • det sker stora interna förändringar inom organisationen, vilket innebär att upphandlingen måste möta framtida behov
  • upphandlingen har stor potential att öka resultatet i organisationens kärnverksamhet, exempelvis då det gäller teknik, arbetsmiljö, arbetsprocesser, ekonomi och slutkonsument
  • det finns en stor ekonomisk påverkan på produktens livscykel
  • det finns behov av att hantera akuta samhällsutmaningar, exempelvis demografiska förändringar, klimatförändringar, urbanisering och en minskande skattebas.

Procure2Innovate

Upphandlingsmyndigheten är tillsammans med Kammarkollegiet ett av fem kompetenscenter inom EU-projektet Procure2Innovate. Projektet handlar om att bygga upp kompetenscenter i fem EU-länder och stärka arbetet i fem EU-länder som redan har etablerade kompetenscenter.
Läs mer om projektet och vårt deltagande

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Mer på vår webb