Aktörer i Sverige

Det finns flera statliga myndigheter utöver Upphandlingsmyndigheten som har särskilda regeringsuppdrag inom innovationsupphandling.

Vinnova

Upphandlingsmyndigheten samverkar med VINNOVA rörande innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

Upphandlingsmyndighetens övertygelse är att ett organiserat samarbete myndigheterna emellan är det bästa sättet att både utföra sina uppdrag och nå sina respektive mål avseende innovationsupphandling och innovationskraft i offentlig verksamhet.

  • Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling, inom ramen för den upphandlingsstödjande verksamheten
  • Vinnova arbetar med att öka innovationskraften i offentlig verksamhet genom att stimulera användandet, efterfrågan och spridningen av innovation som möter verksamheternas behov. Det innebär bland annat att stödja behovsidentifieringsprocesser i offentliga verksamheter, samt att tillhandahålla finansieringsmöjligheter till projekt som kan leda till upphandling av innovation.

Läs mer på Vinnovas webbplats

Energimyndigheten

Sedan början av 1990-talet har Energimyndigheten initierat, delfinansierat och deltagit i närmare 60 olika teknikupphandlingar. Syftet har varit att påskynda utvecklingen mot mer energieffektiva produkter och system. Energimyndigheten och VINNOVA fick under 2012 ett regeringsuppdrag att gemensamt genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik.

Regeringsuppdrag teknik och innovationsupphandling inom miljöteknik

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Regeringen gav under 2012 i uppdrag till Trafikverket att analysera hur och i vilka delar av verksamheten Trafikverket kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. Trafikverket lämnade 1 juni 2014 in en rapport som:

  • redovisade resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis kan betecknas som innovationsupphandlingar,
  • formulerade mål för samt utforma, genomföra och låta utvärdera en testverksamhet med innovationsupphandlingar,
  • utformade förslag till plan för ökad användning av innovationsupphandlingar inom olika delar av sitt verksamhetsområde.

Läs Trafikverkets rapport

Senast uppdaterad:

Relaterad information