Arbetsmodell för innovationsupphandling för små och medelstora kommuner

Kommunerna i Skurup och Ystad har tagit fram en arbetsmodell för innovationsupphandling som de nu testar i olika upphandlingar. Modellen är anpassad till de båda kommunernas behov, men ska även kunna användas i andra små och medelstora kommuner.

Bakgrund

Skurups och Ystads kommun har fått stöd av Vinnova för att utveckla en resurseffektiv och innovativ modell för att arbeta med innovationsupphandlingar. 

Skälet till att kommunerna har gått samman och utvecklar modellen är att det finns ett generellt intresse i Ystad och Skurup för att få in större inslag av innovation i upphandlingarna. Många stora kommuner och regioner arbetar med innovationsupphandling, men mindre kommuner har ofta begränsade resurser. 

Modellen är anpassad till kommunernas förutsättningar och implementeras i det löpande inköpsarbetet. Modellen ska testas i tre innovationsupphandlingar som ska genomföras under 2018. 

Syftet är att kommunerna ska öka andelen innovationsupphandlingar och stimulera näringslivet att utveckla nya tjänster som möter kommunernas utmaningar. 

Ta del av det inledande behovsarbetet.

Genomförande

Projektet genomförs i tre steg;

  1. Behovsidentifiering
  2. Genomförande av innovationsupphandlingar
  3. Implementera och integrera

Steg 1 Behovsidentifiering

När kommunerna undersökte sina behov identifierade de nio områden där det finns potential för innovation i upphandling.

Ta del av SWOT-analys för de identifierade utmaningarna.

Steg 2 Genomförande av innovationsupphandlingar

Utifrån behovsidentifieringen har kommunerna valt ut tre stycken upphandlingar där modellen kommer att testas. De tre utvalda upphandlingarna är:

  • Delningstjänst för att låna och byta tjänster kommunerna emellan. Leds av Ystads kommun.
  • Rena golv i förskolan. Leds av Skurups kommun.
  • Lärprocess för artificiell intelligens i syfte att underlätta digitalisering. Här deltar även Staffanstorp, Kävlinge, Burlöv och Trelleborg, som även projektleder tillsammans med Ystads kommun.

Lärdomar hittills är att det är viktigt att lägga tid och resurser på behovsidentifiering och att bygga nätverk. Det har varit värdefullt att samla olika kompetenser för att diskutera behov och brister. Det är redan nu tydligt att innovationsupphandling är ett av flera redskap för att uppfylla kommunala mål.

Steg 3 Implementera och integrera

Det tredje och sista steget handlar om att implementera och integrera modellen i det löpande inköpsarbetet, vilket kommer att påbörjas mot slutet av 2018.

Senast uppdaterad:

Relaterad information