Avtalsförvaltningen

Att följa upp kontrakt och leveranser samt utvärdera utfallet behövs bland annat för att veta om leverantören lever upp till de ställda kraven och för att se om målen med innovationsupphandlingen har nåtts.

Uppföljningen och utvärderingen är en utmaning för många organisationer. Det kräver tid och resurser. Säkerställ därför redan innan innovationsupphandlingen hur uppföljningen kommer att ske så att kraven kan anpassas till det. Ställ inte fler och mer långtgående krav än organisationen kan verifiera och följa upp, annars kan det bli svårt att upprätthålla den grundläggande principen om likabehandling.

Som alla andra utvecklingsprojekt som ska ge långsiktiga effekter och nytta är det viktigt att innovationsupphandlingen följs upp och utvärderas med avseende på de olika momenten (förberedande arbete, upphandling, förhandling) men även processen i sin helhet. Behöver organisationen vidta åtgärder för att framtida innovationsupphandlingar kan genomföras bättre?

Utvärdering av projektet

Den sista och viktigaste delen i detta steg är dock utvärderingen av upphandlingsprojektet som helhet. En sådan utvärdering kan inte genomföras förrän projektet har avslutats. Först efter att de nya lösningarna har implementerats och kommit till användning kan den upphandlande myndigheten eller enheten börja analysera om och hur det ursprungliga behovet har mötts, vilka effekter som har uppkommit och hur resultatet av innovationsupphandlingen ska påverka kommande upphandlingar.

Resultaten från uppföljningarna och utvärderingarna bör föras in i hela den upphandlande myndigheten eller enheten så att både specifika och generella lärdomar kan komma till nytta.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information