Marknaden

I detta steg genomför den upphandlande myndigheten eller enheten en marknadsanalys och en dialog med marknaden för att få kunskap om vilka lösningar marknaden kan erbjuda, vilka leverantörer som finns och en uppskattning av kostnadsbilden för ett framtida kontrakt. Marknadsanalysen utgör en förutsättning för att kunna utforma en ändamålsenlig upphandlingsstrategi.

En enklare marknadsanalys kan ibland göras utifrån den information som finns tillgänglig på internet eller på andra sätt är allmänt tillgänglig. Denna kan kompletteras med att den upphandlande myndigheten eller enheten tillfrågar branschorganisationer, experter eller andra kommuner, landsting eller myndigheter. För att kunna genomföra en grundlig marknadsanalys är dialog med potentiella leverantörer ofta en förutsättning. Upphandlingsreglerna innehåller inget förbud mot att kontakta leverantörer inför en upphandling. (Se fördjupning längs ner på sidan.)

En förutsättning för dialogen är att alla leverantörer behandlas lika. Dialogen får inte innebära att den upphandlande myndigheten eller enheten inleder förhandlingar eller ger löften om framtida leveranser till någon leverantör. Den får inte heller leda till att någon enskild leverantör får en otillbörlig konkurrensfördel vid utformningen av upphandlingsdokumenten. Om en leverantör påverkar upphandlingsdokumentens utformning för mycket kan det innebära att leverantören har särbehandlats. Det kan i sin tur leda till att upphandlingen behöver göras om.

Exempel på frågor att föra marknadsdialog kring

  • Är det här möjligt att genomföra?
  • Har detta gjorts tidigare? Med vilket resultat?
  • Ser ni något som kan vara kostnadsdrivande?
  • Är det möjligt att genomföra detta inom det angivna tidsintervallet?
  • Vad ser ni för risker med detta upplägg?
  • Var är marknaden idag?
  • Vad är nästa stora sak på denna marknad?

Efter genomförd marknadsanalys och marknadsdialog bör den upphandlande myndigheten eller enheten ha skaffat sig en uppfattning om det finns lösningar som tillgodoser behovet, om det delvis finns utvecklade lösningar eller om det krävs att leverantörer utvecklar innovativa lösningar. Detta hjälper att avgöra vilken typ av upphandling och förfarande som är lämpligt att använda sig av.

Upphandlingsreglerna innehåller inget förbud mot att kontakta leverantörer inför en upphandling så länge de grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling, transparens och icke-diskriminering upprätthålls, se 41 kap. 19 § lag (201607:1145091) om offentlig upphandling (hädanefter LOU) respektive 41 kap. 124 § lag (201607:1146092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (hädanefter LUF). Dialogen kan vara nödvändig för att kunna utforma ändamålsenliga krav i upphandlingsdokumenten och för att skapa en sund och god konkurrens.

Senast uppdaterad:

Relaterad information