Upphandlingsstrategin

Utifrån behovet, marknadsanalysen och marknadsdialogen gör den upphandlande myndigheten eller enheten ett vägval kring vilka metoder och förfaranden som ska användas.

Förenklat utgår den upphandlande myndigheten eller enheten från om varan, tjänsten, eller byggentreprenaden, finns på marknaden eller inte. Dessutom bedömer den upphandlande myndigheten eller enheten de risker som de olika valen kan medföra.

Några exempel på analyser som kan behöva göras i de strategiska övervägandena är:

Senast uppdaterad:

Relaterad information