Förkommersiell upphandling

Förkommersiell upphandling är en metod framtagen av EU-kommissionen som bygger på forsknings- och utvecklingsundantaget och statsstödsreglerna.

Det handlar om att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster i olika faser, ofta två till tre stycken, där den upphandlande myndigheten eller enheten har möjligheten att avbryta processen efter varje fas. Resultatet av anskaffad forsknings- och utvecklingstjänst tillkommer inte endast upphandlande myndighet eller enhet, utan majoriteten av de immateriella rättigheterna behålls vanligen av leverantörerna.

Efter avslutad anskaffning kan den upphandlande myndigheten eller enheten gå vidare och upphandla färdig lösning med hjälp av ett i upphandlingslagstiftningen definierat förfarande.

När det är lämpligt

Förkommersiell upphandling kan övervägas om det behov som identifierats är så stort och substantiellt att det är viktigt för den upphandlande myndighetens eller enhetens långsiktiga verksamhet. Metoden innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten investerar i att skapa en marknad som kan tillgodose de behov den upphandlande myndigheten eller enheten identifierat på längre sikt. Metoden är värdefull om de byggentreprenader, varor eller tjänster som utvecklas kan gynna andra organisationer eller samhället i stort efter genomförd upphandling, eftersom den upphandlande myndigheten eller enheten hjälpt till att skapa en marknad. Sammantaget går det att säga att en förkommersiell upphandling inte är något som en upphandlande myndighet eller enheten gör regelbundet. Det bör snarast användas för de absolut viktigaste strategiska behoven där den upphandlande myndigheten eller enheten är beredd att investera stora summor pengar och omfattande tid och arbete.

Fördelar

Metoden är lämplig för att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster, vilket gör att endast de grundläggande EU-principerna behöver följas och inte upphandlingslagstiftningen. Den är även lämplig när lösningen i hög grad kan definieras utifrån verksamhetens egna behov. Anskaffningens resultat kan inte överprövas eftersom metoden inte finns inom upphandlingslagstiftningen. Däremot kan beslutet att använda sig av forsknings- och utvecklingsundantaget överklagas.

Nackdelar

För att skapa en marknad krävs omfattade insatser i form av förstudier och i själva anskaffningsfasen från den upphandlande myndigheten eller enheten. Det finns i dagsläget inte så många exempel på hur förkommersiell upphandling genomförs, varför det krävs stora insatser från den upphandlande myndigheten eller enheten. En upphandlande myndighet eller enhet förbinder sig vidare att delfinansiera den forskning och utveckling som sker i de olika faserna. För leverantörer kan kopplingen till och möjligheten att delta i en kommande upphandling vara oklar.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterad information