Utvecklingsfrämjande upphandling

Utvecklingsfrämjande upphandling är en upphandlingstyp där nya lösningar inte utestängs genom att en upphandlande myndighet eller enhet är öppen för och tillvaratar leverantörers idéer om utveckling.

I en utvecklingsfrämjande upphandling ges leverantörerna innovationsinitiativet. Leverantörerna avgör själva om de vill erbjuda en beprövad lösning, nyutvecklad lösning, eller om de vill ta fram en ny särskild lösning för den aktuella upphandlingen. Om nya lösningar utvecklas kan de leda till förnyelse av den upphandlande myndighetens eller enhetens verksamhet.

Upphandlingstypen passar i situationer där det både finns beprövade och nyutvecklade lösningar på marknaden som skulle kunna uppfylla behovet på ett tillfredsställande sätt eller där det finns leverantörer som har idéer om förbättringar och nya marknadsnära lösningar. 

Kostnader för eventuellt utvecklingsarbete bekostas vanligen av leverantörerna. De vill täcka sina utvecklingskostnader, varför eventuella nya lösningar troligen kommer att vara kommersialiserbara och mycket nära marknaden. 

Alla upphandlande myndigheter eller enheter kan i princip tillämpa den här typen av upphandling. Det handlar främst om hur en upphandlande myndighet organiserar och förhåller sig till sina offentliga upphandlingar samt hur den ställer krav. En upphandlande myndighet eller enhet kan öppna upp för innovativa lösningar genom att ställa krav på den funktion som ska uppnås med upphandlingen. Alla förfaranden inom upphandlingslagstiftningen kan användas för att genomföra en utvecklingsfrämjande upphandling. Utvecklingsfrämjande upphandling kallades för ”innovationsvänlig upphandling” i den tidigare nationella innovationsstrategin som numera ersatts av Nationella upphandlingsstrategin

Senast uppdaterad:

Relaterad information