Vad säger forskningen?

Innovationsupphandling är ett uppmärksammat område i forskningssammanhang. Nedan finns ett antal rapporter och artiklar som belyser innovationsupphandling ur olika perspektiv.

Samhällsekonomisk utvärdering

Med ekonomisk utvärdering av innovationsupphandling menas att de ekonomiska implikationerna för innovationsupphandling på ett eller annat sätt utvärderas. Vid en samhällsekonomisk utvärdering/analys ser man bredare på dessa implikationer än de rent bokföringsmässiga, särskilt vad gäller den nytta som innovationsupphandling kan medföra samt vilka kostnader som uppstår. En samhällsekonomisk analys ger också svaret om innovationsupphandling är ett instrument att nyttja för ett visst område i jämförelse med andra alternativ.

Som belysts i en rapport från OECD från 2014 är utvärdering kring efterfrågerelaterad innovationspolicy dåligt utredd. Ett antal år innan hävdade OECD att denna frånvaro av utvärdering är så pass allvarlig att det försvårar ett evidensbaserat policybeslutsfattande. När det gäller specifikt samhällsekonomisk utvärdering är läget minst lika allvarligt samtidigt som behovet är mycket stort. Det är visserligen ett svåranalyserat område som kräver särskild omtanke vid val av samhällsekonomisk utvärderingsmetod. Men behovet för samhällsekonomisk analys är stort, både sett till innovations- och upphandlingsperspektiven.

Om det finns indikationer på vilka samhälleliga behov som är mest samhällsekonomiskt motiverade att tillgodose genom innovationsupphandling är en viktig fråga. Dock kan vi inte i nuläget ange några klara indikationer, särskilt givet frånvaron av samhällsekonomisk analys inom området.

Innovationsupphandling är inte unikt när det gäller avsaknad av samhällsekonomisk analys. Även för miljö- och sysselsättningsfrämjande krav i offentlig upphandling samt små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling saknas analyser av detta slag.

Vad rapporterna och studierna handlar omLänkar till rapporterna och studiernaFörfattare

Rapporten presenterar en förklaringsmodell till varför innovationsupphandling i Sverige inte är mer omfattande, övergripande hinder, men också konkreta förslag till hur innovationsupphandlingar kan ökas.

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? 

Karl Lundvall, Carl von Utfall Danielsson

Rapporten redogör bland annat  för målsättningarna för upphandling, betydelsen av en efterfrågedriven innovationspolitik, samt hur upphandling kan samverka med andra styrmedel på miljöområdet.  Miljöanpassad upphandling och innovationsupphandling som styrmedel Carl Dalhammar, Charlotte Leire
Boken fokuserar på studier av offentlig upphandling för innovation. Public Procurement for Innovation Charles Edquist et al

Forskningsrapporten analyserar hur offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation, samt om och hur reguljär upphandling kan omvandlas till att kräva, driva på eller underlätta innovationer i högre grad.

Offentlig upphandling och innovation Charles Edquist
Studien försöker kvantifiera den ekonomiska inverkan av metoden förkommersiell upp-handling baserat på ett antal exempel inom Europa. Quantifying the impact of Pre-Commercial Procurement (PCP) in Europe based on evidence from the ICT sector.  Sara Bedin, Francesco Decarolis, Elisabetta lossa
Boken undersöker potentialen och begräsningarna med att använda offentlig upphandling, regleringar, föreskrifter och standarder för att främja efterfrågan på innovation inom offentlig sektor och näringslivet. Demand-side innovation policies.  OECD
Rapporten granskar motiven bakom efterfrågedriven innovationspolitik i ett antal länder. Politikområden som studeras är främst innovationsupphandling, men även innovationsorienterade regleringar och standarder berörs. Intelligent Demand: Policy Rationale, Design and Potential Benefits. OECD

Rapporten ger en konceptualisering av risk i offentlig upphandling och berör hur risk kan hanteras för att öka innovationsupphandlingen.

 Risk management in the procurement of innovation.  Europeiska kommissionen

Senast uppdaterad:

Relaterad information