Lagkrav kring energieffektiva inköp

Myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) är ett ramverk för hur energieffektivisering och förnybara bränslen ska främjas av EUs medlemsstater. Enligt direktivet (artikel 6) och Förordning om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader (förordning 2014:480) ska statliga myndigheter endast köpa produkter, tjänster eller byggnader med hög energiprestanda. Förordningen inkluderar återrapporteringskrav som är en del av rapporteringen av miljöledning i staten.

I bilaga III till energieffektiviseringsdirektivet preciseras vilka typer av produkter som avses och vilka prestandanivåer som ska krävas. Direktivet hänvisar till kriterier som etablerats genom EU-lagstiftning på området, däribland energimärkningsdirektivet (2010/30/EU), Energy-starförordningen (2006/1005/EG), däckmärkningsförordningen (1222/2009), ekodesigndirektivet (2009/125/EG) och direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU).

Läs förordning 2014:480 om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Andra lagkrav

Andra lagar som har direkt koppling till energieffektiva inköp är:

  • Miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907)
  • Miljöbilsförordningen (förordning 2009:1 om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheternas bilar och bilresor)
  • Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846)

Senast uppdaterad:

Relaterad information