Varför upphandla energieffektiv belysning?

Potential för energieffektivisering

Det finns stor potential till effektivisering för offentlig belysning. Snabb teknisk utveckling på belysningsmarknaden och drivande ekodesignförordningar gör det möjligt att uppnå betydande minskning av energianvändningen i nya eller renoverade anläggningar. I Energimyndighetens STIL-studie har man gjort mätningar i idrottsanläggningar, skolor, kontor och vårdlokaler. Mätningarna visar att effektivare belysningssystem kan minska elanvändningen med en tredjedel på kontor, mer än hälften i vårdlokaler och med tre femtedelar i skolor.

Årlig energianvändning för belysning i Sverige beräknas till 14 TWh. Detta är cirka 10 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Inomhusbelysning i offentliga och privata lokaler står för 65 procent av detta.

Gatubelysningen i Sveriges kommuner svarar för ungefär en fjärdedel av den kommunala driftbudgeten för gator och vägar. Besparingspotentialen är stor med tanke på det teknikskifte som skett de senaste åren. En halvering av energianvändningen är realistisk för en belysningsanläggning som totalt innehåller både äldre och nyare armaturer.

Lång nyttjandetid

Besluten som tas i det tidiga projekteringsskedet är av avgörande betydelse för exempelvis installation av lämpliga styrsystem som kan öka effektiviteten ytterligare. Även underhållet av anläggningen är av stor betydelse för bibehållen energieffektivitet och ljuskvalitet över tid. Belysningsanläggningar har lång nyttjandetid, cirka 20 år för inomhusbelysning och 30 år för utomhusbelysning.

Forskning visar att moderna belysningsanläggningar även kan bidra till ökad trygghet och säkerhet i samhället, samt till bättre hälsa genom förbättrad belysning. För varje sparad kilowattimme (kWh) minskas dessutom mängden koldioxid som släpps ut med 0,415 kg (definition och källa se längst ner på denna sida).

Stor ekonomisk besparingspotential

En upphandlande myndighet eller enhet bör alltid beakta livscykelkostnaderna (LCC) från en belysningsanläggning och jämföra olika alternativa lösningar. I en LCC-kalkyl blir elanvändningen tydlig och inkluderas i totalkostnaderna.

En modern belysningsanläggning kan, om den är rätt planerad, använda så lite som en femtedel så mycket el som en 10-15 år gammal anläggning. Om Sveriges skolor skulle byta ut all äldre belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år (STIL för skolor, 2009). Enligt en beräkning av Belysningsbranschen motsvarar detta kostnaden för 1 029 förskolelärare, 930 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher per år.

Definitition:
Klimatpåverkan med EU-mix.
Källa:
Svensk Energi (www.svenskenergi.se) 2016-05-25.
Värdet för EU 25 är hämtat från rapporten "Den svenska elens
miljöpåverkan" från 2010.
 

Senast uppdaterad:

Relaterad information