Utgångspunkter för våra energikriterier

Upphandlings­myndighetens hållbarhetskriterier är avsedda att användas vid upphandling av varor och tjänster. Kraven använder sig av definitioner och hänvisar till paragrafer i lagstiftning, till exempel EU:s energimärkningsdirektiv, samt olika standarder. Här beskriver vi några av de huvudsakliga utgångspunkterna vid formulering av Upphandlingsmyndighetens energikriterier.

Ekodesignförordningar

EU:s ekodesignförordningar sätter minimikrav på energiprestanda inom ett 50-tal produktområden och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Ett exempel på detta är glödlampan, som genom ekodesignförordningen fasades ut. Förordningarna gäller för energianvändande produkter samt för energirelaterade produkter som inte själva använder energi men som påverkar den totala energianvändningen. Exempel på en sådan produkt är däck.

I de produktspecifika förordningarna anges ofta kommande skärpningar av energiprestandan. Marknaden är genom förordningarna väl förberedd på de kommande lagkraven och flera leverantörer ligger i framkant och kan erbjuda dessa produkter flera år innan skärpningen börjar gälla i lag. Därmed kan ekodesignförordningarnas kommande gränsvärden ofta användas som en utgångspunkt för att ställa drivande krav i upphandlingar. En standardiserad mätmetod för energiprestanda anges alltid i ekodesignförordningarna. 

Energimärkningsförordningar

Genom energimärkningsförordningarna synliggörs produkters energianvändning (energiklass) med hjälp av en skala som visar hur mycket energi som produkten använder. Märkningen gör det lätt att jämföra olika modeller och fabrikat. De flesta utvalda produktområden är konsumentprodukter, men energimärkning finns även för en hel del produkter som efterfrågas inom offentlig sektor. Energimärkningen har drivit fram betydligt energieffektivare produkter inom många områden såsom kylar, frysar, diskmaskiner och belysning.

Möjligt att ställa krav på energiklass

En bra energiklass kan enkelt efterfrågas i upphandlingen. Kravet är lätt att verifiera med hjälp av den standardiserade skalan. Energimärkningsskalan går från G till A, med färgskalan rött till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Ibland utökas de högre klasserna med A+, A++ och A+++. Nivåerna i energimärkningen skärps utefter marknadsutvecklingen på EU-nivå och utefter reglerna i ekodesignförordningarna. Hur mycket det skiljer mellan olika energiklasser varierar mellan olika produktgrupper.

Länk till ekodesign- och energimärkningsförordningarna

Andra direktiv och förordningar

  • Energy Star-förordningen (EU) nr 174/2013
  • Direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU
  • Förordning om supermiljöbilspremie 2011:1590 

Senast uppdaterad:

Relaterad information