Varför upphandla energieffektivt?

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kan minska om man använder mindre energi. Energieffektivisering beräknas utgöra nästan hälften av de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges klimatmål fram till 2020.

Genom att i upphandlingar ställa krav på energieffektiva produkter och lösningar bidrar du till att uppnå Sveriges miljömål. Med den samlade köpkraften har offentlig sektor en viktig roll i detta.

Globala och nationella mål kring klimat

Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största miljöutmaningar. Det rapporterar bland annat FN:s klimatpanel IPCC om. Förändringarna förväntas ge stora konsekvenser för framtida försörjningssystem och de naturliga ekosystemen.

Det finns ett antal överenskommelser som kan fungera som ledstjärnor i organisationens arbete med klimatfrågorna:

  • I december 2015 enades världens länder kring ett nytt globalt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, med målsättningen att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.
  • I september 2015 beslutade FN om Agenda 2030 för hållbar utveckling med 17 stycken globala mål. Minst fyra av målen är kopplade till klimatfrågan.
  • I EU:s 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt handlar ett av de fem övergripande målen om klimat och energi. Målet specificeras till att år 2020 ska utsläppen av växthusgaser vara 20 procent lägre än 1990 (eller 30 procent om förhållandena är gynnsamma), 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor samt att energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent.
  • EU:s klimatmål för 2030 innebär att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990 års nivå, öka andelen förnybar energi till minst 27 procent samt öka      energieffektiviteten med minst 27 procent.

Sverige har formulerat 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Miljökvalitetsmål ett handlar om ”begränsad klimatpåverkan”, men även andra miljömål har koppling till klimatfrågan. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa. Ett etappmål har formulerats kring utsläpp av växthusgaser, som år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Läs mer om Sveriges miljökvalitetsmål och Generationsmålet på Mjömålsportalen

Vision om fossilfri fordonsflotta

Sverige har också en vision om en fossilfri fordonsflotta. En tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer idag från transportsektorn. Slutsatsen i en utredning om fossilfri fordonsflotta var att Sverige till år 2030 måste uppnå 80 procent reduktion av klimatpåverkande gaser från fordonsflottan, med delmål på 30 procent år 2020 och 60 procent år 2025. År 2050 ska Sverige vara utan nettoutsläpp av koldioxid. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna effektiviseras och drivas med el och förnybara bränslen.

Läs mer om den nationella strategin för fossilfria transporter på Energimyndighetens webbplats 

Läs mer om den nationella strategin för fossilfria transporter på Regeringskansliets webbplats

Offentlig sektor ska vara en förebild

Regeringen och riksdagen har uppmanat offentliga organisationer att föregå med gott exempel och leda utvecklingen mot mer energieffektiva varor, byggnader och tjänster. Ett av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om ”en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling”. Det inkluderar klimat- och energifrågan.

I de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2017 har möjligheterna att ta miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn stärkts. Lagarna bygger på 2014 års upphandlingsdirektiv där samhälleliga mål har en mer framträdande roll, såsom skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar.

Sedan 15 juli 2014 finns en förordning för myndigheternas inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Förordningen innebär att alla statliga myndigheter ska upphandla produkter enligt bästa tillgängliga energiprestanda.

Läs mer om förordningen på vår sida om lagkrav kring energieffektiva inköp

Kommunernas och landstingens upphandlingar och inköp regleras inte i denna förordning. Kommunsektorn är dock en central aktör för att uppnå Sveriges miljömål och för att Sverige ska kunna uppnå de åtaganden som vi har gentemot EU.

Utveckla och stimulera marknaden

Energieffektiva lösningar finns redan på marknaden men de upphandlas inte systematiskt. Det finns också en stor potential för upphandling av innovativa lösningar för energieffektiv teknik. Om fler väljer att upphandla energieffektiva produkter och anläggningar kommer det att driva utvecklingen av ännu energieffektivare produkter. I förlängningen kan detta leda till lägre priser och till ökad tillgänglighet på marknaden av energieffektiva produkter.

Energieffektivisering kan ge ekonomiska besparingar

Minskad användning av el och bränslen kan leda till betydande ekonomiska besparingar, särskilt inom bygg- och transportsektorn. Det är även lämpligt att ställa krav på god energiprestanda för apparater som står på under många timmar per dygn. Både för klimatets och plånbokens skull.

Senast uppdaterad:

Relaterad information