Giftfri omgivning viktigt för barn

Kravpaketet Giftfri förskola ger stöd till de kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen är till viss del begränsade genom EU:s kemikalielagstiftning Reach eller genom olika produktförordningar.

Men för att nå det svenska miljömålet om en giftfri miljö gör Kemikalieinspektionen bedömningen att det behövs fler styrmedel än lagstiftning. Ett sådant styrmedel som kompletterar andra är upphandling.

Många kommuner har antagit mål och policys om att arbeta för en giftfri förskola. I deras arbete är upphandling och möjligheterna att ställa miljökrav ett av de verktyg de kan använda i arbetet för att nå sina mål.

Ställ krav för att minska mängden farliga ämnen

Ett sätt att minska risken för att barn utsätts för farliga ämnen är att ställa kemikaliekrav på de produkter som upphandlas till förskolan. 

Kommunerna upphandlar för stora summor årligen och har därför möjlighet att påverka leverantörerna. Genom att kommunerna ställer krav på innehåll av farliga ämnen i de produkter som upphandlas kan de bidra till att:

 • farliga ämnen ersätts med mindre farliga 
 • driva på produktutvecklingen. 
 • miljömålet om en giftfri miljö nås.

Hälsofarliga ämnen

Som hälsofarliga ämnen räknas ämnen med egenskaper som är:

 • cancerframkallande
 • mutagena
 • reproduktionsskadliga
 • hormonstörande.

För många ämnen saknas dock kunskap om deras farliga egenskaper. När det gäller olika ämnens samverkande effekter, den så kallade cocktaileffekten, är kunskapen mycket bristfällig. 

Läs mer om kemikaliers kombinationseffekter på Kemikalieinspektionens webbplats.

Barn är särskilt känsliga

Nya rön om ämnens hälso- och miljöegenskaper och effekter kommer hela tiden. Barn är särskilt känsliga för de effekter som kan uppstå vid exponering för dessa typer av ämnen.

De effekter som dessa kemiska ämnen riskerar att ge varierar från direkt giftighet vid höga doser till effekter såsom hormonstörningar på längre sikt.

Hormonstörningar kan enligt WHO orsaka fetma, cancer, diabetes, koncentrationsstörningar, tidigarelagd pubertet samt svårigheter att få barn.

Andra effekter som inte är relaterade till hormonstörningar1 kan också orsakas av vissa kemikalier, t.ex. eksem 2 , allergi3 , astma4 samt cancer5, 6.

Barn är särskilt utsatta för kemikaliepåverkan eftersom7:

 • de tar in mer kemikalier via hudkontakt
 • de har ett högre upptag av kemikalier genom blod-hjärnbarriären samtidigt som hjärnan är under utveckling
 • de tar upp mer kemikalier via inandning
 • de äter och dricker mer per kg kroppsvikt
 • de tar upp mer kemikalier under matsmältningsprocessen (upp till 8 mån)
 • nedbrytning och utsöndring av kemiska ämnen samt andra funktioner hos lever och njurar inte är fullt utvecklade 
 • storleken på barns inre organ skiljer sig från vuxnas vilket gör att det blir en annan fördelning av kemikalier i barns kroppar.

Andra faktorer som gör barnen mer utsatta för kemikalier:

 • De vistas mycket av sin tid på golvet, nära damm (många kemiska ämnen ansamlas i damm).
 • De stoppar saker och fingrar i munnen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information