Utforma krav i upphandlingsdokument

Kraven i upphandlingsdokumentet ska relatera till kommunens behov och policys och till det sortiment som ska upphandlas. Som stöd för att ställa krav kan Upphandlingsmyndigheten färdigformulerade upphandlingskriterier användas. 

Det kan också behöva göras avvägningar mellan kraven beroende på bland annat upphandlingens storlek och ambitionsnivån i kravställningen. 

Kraven ska kunna verifieras och följas upp

Säkerställ hur uppföljningen kommer att ske redan innan upphandlingen är gjord och anpassa kraven till det. Ställ inte fler och mer långtgående krav än vad kommunen har resurser att verifiera och följa upp. 
Under avtalsperioden bör även levererade varor kontrolleras, så att de kvalitets- och miljökrav som ställdes i upphandlingen uppfylls. Det kan till exempel röra sig om att genom stickprovskontroll begära in dokumentation som styrker att kravet uppfylls.

Exempel på dokumentation är:

  • olika typer av certifikat för produkterna 
  • teknisk dokumentation som säkerhetsdatablad eller testprotokoll.

Vid uppföljning genom stickprov på produkter för att verifiera innehåll behövs avtal med testlaboratorium.

För att få information om vilka laboratorier som är ackrediterade inom det specifika testområdet går det att kontakta Swedac, som listar alla ackrediterade laboratorier. 

Mer information om uppföljning finns i vägledningen Kort om kontraktsuppföljning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information