LCC i inköpsprocessen

Livscykelkostnadsperspektivet kan användas på flera olika sätt i anskaffnings-processen.

  • I behovsanalysen

I förarbetet inför en upphandling kan LCC användas för att få en översikt av affärens förväntade totala kostnader under hela avtalsperioden. Detta innebär en bättre kontroll över organisationens investeringar.

  • I upphandlingsdokumenten

I upphandlingsdokumenten kan LCC-beräkningar användas som ett tilldelningskriterium vid upphandling av produkt eller tjänst med förväntad hög kostnad för drift och underhåll.

Om myndigheten avser att beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska den i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna ska lämna för detta ändamål och vilken metod myndigheten kommer att använda för att fastställa livscykelkostnaderna.

  • I anbudsutvärderingen och tilldelning av kontrakt

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad, ska myndigheten bedöma anbudets kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket.

  • I uppföljningen

I uppföljning under kontraktsperioden kan man kontrollera att de faktiska kostnaderna överensstämmer med det som angivits i det vinnande anbudet. Sanktioner gällande till exempel kompensationer, prisavdrag, rättelse och hävning bör skrivas in i upphandlingsdokumentens kontraktsvillkor. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information