Uppföljning av LCC

Uppföljning av LCC kan ske både internt i organisationen och externt gentemot leverantörer.

Om LCC-kostnadskalkyler använts i anbudsutvärderingen är det lämpligt att efter en tid följa upp att de faktiska kostnaderna överensstämmer med det som angivits i det vinnande anbudet. Uppföljning kan ske genom leverantörens egna mätningar av till exempel elanvändning, förbrukningsvaror eller servicetillfällen.

Organisationer får inte ställa krav i sin upphandling som man inte har för avsikt att följa upp. Beställaren ska se till att det man kommit överens om enligt avtal faktiskt levereras. Läs mer om avtalsförvaltning.

Det kan vara lämpligt att i ett kontraktsvillkor beskriva de åtgärder som kommer att vidtas om de angivna kostnaderna överskrids. Bland annat går det avtala om att leverantören ska kompensera beställaren om extra servicetillfällen krävs, eller leverera en ny produkt om den gamla inte håller måttet gällande exempelvis energiprestanda. Detta är kostnader som ibland inte kan förutses av leverantörerna. Om stora, oförutsedda kostnadsdrivare tillkommit under avtalstiden kan upphandlande myndighet tillsammans med leverantören diskutera hur dessa kostnader kan sänkas.

En organisation kan lära sig mycket inför kommande upphandlingar genom att utvärdera hur det verkligen blev.

Relevanta frågor som organisationen kan ställa sig är:

  • Var våra kostnadsbedömningar riktiga?
  • Vilka var de största kostnadsdrivarna? 
  • Kunde vi ha gjort på annat sätt för att analysera utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv i vår inköpsprocess?

Senast uppdaterad:

Relaterad information