Parametrar i en LCC-kalkyl

Nedan finns en beskrivning av Upphandlingsmyndighetens generella LCC-kalkyl och de parametrar som återfinns i den.

Det är viktigt att det tydligt framgår vilka parametrar som den upphandlande organisationen ska fylla i (interna parametrar) och vilka som ska fyllas i av anbudsgivaren (externa parametrar) för att upphandlingen ska bli så transparent som möjligt.

Upphandlingsmyndighetens generella LCC-kalkyl

Interna parametrar

Interna parametrar fylls i på förhand av den upphandlande organisationen och de är i verktyget rödmarkerade rutor. Dessa avser de interna förutsättningar som är satta för inköpet.

Förutsättningar

Antal: Antal produkter som upphandlingen avser.
Livslängd (antal användningsår): år produkten kommer att användas
Kalkylränta: Använd realränta om hänsyn tas till inflation. Realränta = Ränta – Inflation

De två senare bör utgå från organisationens budgetprocess eftersom dessa inte enbart berör inköpet. Alla kostnader räknas om enligt nuvärdesmetoden och utfallet beror därför till stor del på val av kalkylränta. Även livslängd kommer att påverka utfallet av kalkylens beräkning.

Läs mer om de ekonomiska aspekterna av parametrarna 

Kom ihåg:

  • att det kan finnas andra förutsättningar som den upphandlande organisationen måste fylla i beroende på vilken produkt/tjänst det är som ska upphandlas. Exempel på detta kan vara det elpris som organisationen har avtalat.

Externa parametrar

Externa parametrar är de som är kopplade direkt till produkten eller tjänsten och är inte beroende av organisationen. De externa parametrar fylls i av anbudsgivaren om LCC-kalkylen används som tilldelningskriterium och utgör sedan underlag för utfallet och jämförelsen mellan olika anbudsgivare i utvärderingen. Om LCC-kalkylen används i behovsanalysen blir de externa parametrarna jämförelsen mellan olika alternativ eller jämförelsen mellan befintlig lösning och ny.

Investeringar

Dessa poster avser den initiala kostnaden för produkten/tjänsten. Posterna speglar det som man ofta tar hänsyn till vid inköp men utgör enbart en del av totalkostnaden.

Inköpspris per styck: Kostnad för köp av produkten inklusive avdrag för eventuella subventioner som utgår med engångsbelopp i och med köpet.

Total installationskostnad: Kostnader för installation, driftsättning och eventuella leveranskostnader för samtliga enheter.

Drift

Löpande kostnader för drift beräknas enligt nuvärdesmetoden för att kunna jämföras med initiala kostnader som tas vid tidpunkten för investeringen. Driftkostnader, tillsammans med underhållskostnader, kan ha stor påverkan på totalkostnaden.

Total driftskostnad per år: här fyller anbudsgivaren i en totalkostnad för drift.

eller

Specificerade driftskostnader: Här fyller anbudsgivaren i stället i uppgifter om exempelvis årlig energianvändning per enhet. Dessa måste vara uppmätta på ett standardiserat sätt för att kunna jämföras.

Kom ihåg:

  • att för produktspecifika kalkyler kan driftkostnader bestå av exempelvis drivmedel, energi, kemikalier och vatten.
  • att driftkostnaderna omräknas enligt nuvärdesmetoden och utgör därmed en osäkerhetsfaktor.

Se mer under känslighetsanalys.

Underhåll

Löpande kostnader för underhåll beräknas enligt nuvärdesmetoden till utfallet för att kunna jämföras med initiala kostnader som tas vid tidpunkten för investeringen. Underhållskostnader, tillsammans med driftkostnader, kan ha stor påverkan på totalkostnaden.

Total underhållskostnad per år: underhålls- och servicekostnad per år enligt tillverkarens rekommendationer.

Kom ihåg:

  • att alla kalkyler inte har underhållskostnader. Detta beror på vad som ska upphandlas och hur upphandlingsdokumenten är utformade.

Övriga parametrar

Vissa parametrar i en kalkyl kan man välja huruvida organisationen fyller i på förhand eller om man låter anbudsgivaren fylla i.

  • Skatter/avgifter per år: Eventuell skatt som belastar ägaren efter köptillfället och som inte är inräknad i priset. Exempelvis fordonsskatt.
  • Avvecklingskostnad: Kvittblivningskostnad, exempelvis kostnad för återvinning eller deponi.
  • Restvärde: Värde vid användningsperiodens slut, detta värde bör vara ett, från leverantören, garanterat återköpsvärde.

Senast uppdaterad:

Relaterad information