Tillfälliga modulbyggnader

Med hjälp av vårt LCC-verktyg kan du beräkna totalkostnaderna vid upphandling av tillfälliga modulbyggnader.

LCC-verktyget fokuserar på modulbyggnader för skolverksamhet. Kalkylen innehåller de kostnadsposter som kan vara relevanta vid beräkning av de totala kostnaderna under byggnadens anskaffning och nyttjandetid.

Ofta upphandlas tillfälliga modulbyggnader utan att hänsyn tas till energiprestanda och driftskostnader, trots att detta innebär betydande kostnader för den upphandlande myndigheten. I LCC-verktyget ingår byggnadens energianvändning för uppvärmning, kyla och fastighetsel. I verktyget är det även möjligt att räkna på klimatpåverkan från energianvändningen och vad en investering i solceller skulle innebära.  

LCC-verktyget kan med fördel användas i ett tidigt skede av inköpsprocessen, exempelvis vid en marknadsanalys av olika lösningar och erbjudanden, för att kunna göra strategiska val om det är köp, leasing eller hyra som är lämpligt att upphandla. LCC-kalkylen kan också användas i en anbudsutvärdering. Den bör då kompletteras med kravskrivningar och kontraktsklausuler gällande leverantörens ansvar för att den färdiga modulbyggnaden inte avviker orimligt från värdena som anges i LCC-kalkylen.

Hämta LCC-kalkylen för tillfälliga modulbyggnader

Hämta LCC-kalkylen för tillfälliga modulbyggnader med exempel

Senast uppdaterad:

Relaterad information