LCC och externa miljöeffekter

En LCC tar traditionellt sett inte hänsyn till externa effekter på miljön, men så kallade ”externaliteter” kan inkluderas i en LCC i samband med upphandling under vissa förutsättningar.

Genom att prissätta externa effekter på miljön eller övrig påverkan som belastar samhället kan man lägga till dessa som en komponent i kalkylerna. I samband med ett införande av externa kostnader är det viktigt att beräkningsmetoderna är transparenta och tydliga i hur kostnader fastställs och bedöms i en LCC. 

Livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras. Kostnader för externa miljöeffekter kan exempelvis innefatta kostnader för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen samt andra klimatanpassningskostnader.

Om den upphandlande myndigheten vill beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska den i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna ska lämna för detta ändamål och vilken metod som kommer att användas för att fastställa livscykelkostnaderna.

Metoden för att bedöma kostnader för externa miljöeffekter ska grundas på objektivt verifierbara och icke-diskriminerande kriterier. De får inte på ett otillbörligt sätt gynna eller missgynna vissa av leverantörerna. Metoden ska vara tillgänglig för leverantörerna. Metoden ska utformas så att de uppgifter som krävs med rimliga ansträngningar ska kunna tillhandahållas av en omdömesgill leverantör.

Det finns emellertid ingen generell standardiserad metod för att beräkna externa miljöeffekter. Av upphandlingsdirektiven framgår att när det finns en EU-gemensam obligatorisk metod för beräkning av livscykelkostnader då ska den metoden tillämpas för bedömning av livscykelkostnader. (se artikel 68.3 i LOU-direktivet och artikel 83.3 i LUF-direktivet). För närvarande finns enbart direktivet om rena och energieffektiva vägtransportfordon. Detta direktiv har genomförts genom lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster och förordningen (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Livscykelkostnader som tar hänsyn till externa miljöeffekter ger på lång sikt möjlighet till ekonomiska besparingar samtidigt som det kan minska klimatpåverkande och andra utsläpp från varor och tjänster. I bästa fall kan det även ge upphov till innovativa lösningar för att ytterligare minska utsläppen.

EU-kommissionen har tagit fram en bild som beskriver hur en LCC kan göras om till en miljö-LCC genom att lägga till externa effekter, eller externaliteter som det också kallas.

 

                        

Senast uppdaterad:

Relaterad information