Att inkludera externa effekter: steg-för-steg

För att lyckas med arbetet att inkludera externa miljöeffekter i er upphandling kan ni utgå från följande steg.

1. Bedöm vilka externa effekter som är relevanta i den enskilda upphandlingen

2. Beräkna klimatpåverkan från identifierade externa effekter

3. Sätt pris på de externa effekterna 

4. Lägg in de externa effekterna i kalkylen 

5. Säkerställ att LCC-kalkylen är transparent 

Tips och råd för att inkludera externa miljökostnader

Att beräkna externa miljöeffekter i en LCC-kalkyl kräver inte omfattande analyser av varornas och tjänsternas hela livscykel. 

Detta beror på att det främst är användningsfasen som ska inkluderas i kalkylen.

Det går ofta att få information om utsläpp och andra miljöeffekter relaterade till användningsfasen från leverantören. De externa effekter som ska beräknas bör utgå från de delar av varan eller tjänsten som har störst klimatpåverkan och där organisationen på så vis har mest potential att påverka.

Eftersom en livscykelkostnad bedömer en begränsad del av en varas eller tjänsts klimatpåverkan är det viktigt att tänka på att en livscykelkostnad med externa effekter inkluderade för nedströmsprocesserna inte reflekterar varans totala miljöpåverkan.

Olika typer av varor har olika stor klimatpåverkan under livscykeln. För att bedöma vilka varor eller tjänster det är lämpligt att ställa miljökrav på krävs därför en bredare analys, exempelvis en livscykelanalys (LCA). En livscykelkostnad (LCC) kan användas i behovsanalysen för att värdera organisationens investering i ekonomiska termer. För att utvärdera organisationens miljöpåverkan bör man i en behovsanalys även komplettera med en livscykelanalys (LCA).

Man bör således innan upphandlingsskedet ha identifierat vad organisationen köper mycket av och var organisationens påverkanspotential ligger. När dessa områden har identifierats kan man använda sig av livscykelkostnader (LCC) med externa effekter i sin enskilda upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information