Bedöm vilka externa effekter som är relevanta i den enskilda upphandlingen

I detta första steg bör ni identifiera vilka externa miljöeffekter som är relevanta för upphandlingen samt hur kostnadsbilden ser ut.

Var ligger miljöpåverkan?

Utgå från upphandlingsföremålet och fundera kring vilka externa miljöeffekter som förknippas med upphandlingsföremålet i användnings- och avyttringsfaserna. Det kan vara exempelvis utsläpp av växthusgaser, försurning av mark och vatten etc. Precis som att en vanlig LCC ska inkludera alla relevanta kostnader ska en LCC med externa effekter inkludera alla relevanta miljöeffekter. De externa effekter som inkluderas bör vara klimatbelastande för att ni ska uppnå den nytta ni eftersträvar när ni inkluderar externa effekter.

Tips för att bedöma varan eller tjänstens klimatpåverkan

Utgå från livscykelanalyser (LCA) eller en miljövarudeklaration som beskriver produkters miljöprestanda över livscykeln. Dessa är baserade på hela livscykeln så det är viktigt att urskilja den klimatpåverkan som uppstår i nedströmsprocessen (användning och avyttring).
Kolla på de produktområden som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram hållbarhetskriterier för. Vissa av dessa har bakgrundsdokument där klimatpåverkan finns beskriven.
Glöm inte avyttringen!
Många av de produktspecifika LCC-kalkyler som finns i dag avser produkter med en hög energiförbrukning. Dessa produkter kan ha en stor klimatpåverkan i användningsfasen. Tänk dock på att det även finns miljöeffekter som uppstår under avyttringsfasen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information