Beräkna klimatpåverkan från identifierade externa effekter

När ni identifierat vilka miljöeffekter som förknippas med upphandlingsföremålet behöver ni välja de omvandlingsfaktorer som ska användas för att beräkna dessa.

För många produkter finns data att få från leverantören av exempelvis drivmedel, el och vatten. Då får ni den klimatpåverkan som gäller för just er energikälla. I övrigt kan man använda sig av schablonvärden. Det finns även källor för mer standardiserade omvandlingsfaktorer för miljöpåverkan. Nedan listas ett urval:

Miljöfordon 

Naturvårdsverket

Svensk energi

Energimyndigheten 

Smart SPP (beräkningsfaktorer för en rad olika miljöeffekter) 

Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyler innehåller förslag på omvandlingsfaktorer för att beräkna klimatpåverkan. 

Skillnader i omvandlingsfaktorer

Det är viktigt att tänka på vad omvandlingsfaktorn som används faktiskt avser. En LCC mäter, som nämnts tidigare, främst klimatpåverkan från användningen och eventuellt avyttringen. Det kan också finnas liknande skillnader i vad omvandlingsfaktorer inkluderar. Ett exempel på detta är när man beräknar klimatpåverkan från drivmedel vid upphandling av fordon.

Klimatpåverkan från drivmedel kan beräknas på två olika sätt. Antingen tank-to-wheel (tailpipe) vilket avser den förbränning som uppstår när man kör, eller well-to-wheel som även tar hänsyn till produktionen av drivmedlet. Om man enbart tar hänsyn till tank-to-wheel så får en elbil 0 kg CO2/kWh i utsläpp medan om man beräknar well-to-wheel kan den få allt från 0 till 0,415 kg CO2/kWh. Detta beror på att olika typer av elproduktion ger upphov till ursprungsmärkt el inte ger upphov till utsläpp i produktionen till skillnad mot ett genomsnitt av elen producerad i EU.

Senast uppdaterad:

Relaterad information