Lägg in de externa effekterna i kalkylen

För att kunna beräkna externa effekter i utvärderingen behöver dessa läggas in i kalkylen.

I kalkylens formler kopplar ni identifierade externa effekter till omvandlingsfaktorer för miljöpåverkan (exempelvis koldioxidekvivalenter, CO2e). Uppmätt klimatpåverkan ska sedan multipliceras med det monetära värdet som valts för enheten (ex. 1,5 euro per kg CO2e).

Ett exempel på hur detta kan göras utifrån Upphandlingsmyndighetens generella kalkyl. Kalkylen beräknar klimatpåverkan i kg CO2e/år och denna summa kan kopplas till det värde i pengar som valts. På så sätt får man ett monetärt värde som kan användas i utvärderingen.

I utvärderingen viktas sedan kostnaden för klimatpåverkan gentemot övriga kostnadsposter såsom inköpspriset och driftkostnader. Det är viktigt att det är transparent hur viktningen sker och vad som ligger bakom de olika parametrarna.

Utvärdering och påverkan på framtida kostnader

Det är viktigt att innan ni annonserar er upphandling testar den LCC-kalkyl och den utvärdering som ni har tagit fram. Om det finns en befintlig lösning kan ni även testa denna i kalkylen och på så sätt bedöma hur stor vikt ni ska ge till de externa kostnaderna i utvärderingen.

Precis som när man använder sig av en LCC-kalkyl utan externa effekter finns det ett par parametrar i kalkylen som påverkar utfallet. Fundera över hur nyttjandetid, diskonteringsränta, osäkerhet i framtida prisutvecklingar etc. kan påverka utfallet i er upphandling. Om ni använder er av nuvärdesberäkning för de interna kostnaderna ska denna även användas för de externa kostnaderna så att de två jämförs likvärdigt.

Det finns en stor besparingspotential i att minska er energianvändning av exempelvis el, vatten och drivmedel. Genom att väga in de externa miljöeffekterna som förknippas med en hög energianvändning i er utvärdering och låta dessa belasta totalkostnaden i kalkylen premieras energieffektiva alternativ och ni kan på lång sikt minska organisationens kostnader för energi.

Senast uppdaterad:

Relaterad information