Att inkludera externa miljöeffekter

Vi ser i dag ett ökat tryck att inkludera kostnaden för externa miljöeffekter i affärsmodeller för att återspegla varor och tjänsters verkliga pris.

Det finns tre faktorer som driver på för att inkludera externa effekter:

  1. lagstiftning och standarder såsom skatter och rapporteringskrav
  2. intressenter såsom icke-statliga organisationer, konsumenter, civilsamhället och liknande som kräver mer information om organisationers klimatpåverkan
  3. marknaden själv eftersom resursbrist, väderförändringar etc. ändrar mönstret för den traditionella marknadens ” utbud och efterfrågan”.

Genom att inkludera externa effekter i offentlig upphandling kan man få fram en vara eller tjänsts samhällskostnad och utvärdera anbud utefter den verkliga kostnaden som en vara eller tjänst ger upphov till under sin livscykel.

Varför ska man inkludera externa miljöeffekter i LCC-kalkyler?

Att inkludera externa effekter handlar inte enbart om att tillgodose intressenters krav på transparens utan kan även innebära en effektiviserings- och besparingspotential för den enskilda organisationen. Ett par exempel är att:

  • skapa underlag för innovation genom att identifiera vilka delar av organisationen som har en stor klimatpåverkan
  • förbättra internt beslutsfattande för miljövänliga investeringar genom kvantifierade, faktabaserade kalkyler
  • förbättra organisationens miljöprestanda och nå miljömål (internt såväl som externt)
  • visa att man tar ansvar i miljöfrågan
  • öka samarbete med leverantörer där en bra dialog kan leda till nya lösningar

Hur inkluderar man externa effekter?

Genom olika typer av styrmedel och verktyg kan man inkludera de externa effekterna och försöka att sätta en prislapp på dem. Man sätter alltså ett monetärt värde på de negativa miljöeffekter som en vara eller tjänst ger upphov till. Att sätta pris på externa effekter görs redan, exempelvis via koldioxidskatter och utsläppsrätter. Att inkludera externa kostnader i en LCC är ett komplement till sådana prismekanismer.

En LCC kan ge upphov till dubbla vinster inom miljö och ekonomi. Organisationen kan exempelvis genom att välja energieffektiva varor få en ekonomisk vinst i form av en lägre energianvändning såväl som en miljömässig vinst genom lägre utsläpp på grund av minskad resursanvändning. Genom att inkludera externa miljöeffekter så kan miljöbesparingen öka ytterligare då man tydligt kalkylerar med den miljöbelastning som uppstår vid användning, och avyttringen, av olika varor och tjänster.

Värdera externa effekter i pengar

Eftersom det finns många olika typer av externa effekter finns det också flera olika sätt att prissätta externa effekter. Det är en komplex process att ta fram monetära värden för externa effekter där man väger in direkta och indirekta effekter genom hela livscykeln samt uppskattar marginalnytta och kostnadseffektivitet i åtgärder. Upphandlande myndigheter bör främst använda sig av vedertagna värden istället för att göra egna värderingar.

Det är viktigt att prislappen på externa effekter blir proportionerlig i upphandlingen. Här bör man utgå ifrån vilken effekt man vill uppnå när man väljer värde. Det monetära värdet och viktningen kommer att påverka utfallet av kalkylen. Det är även viktigt att det värde som används är tydligt och beräkningen transparent.

I Sverige finns ett par projekt som tagit fram monetära värderingar av externa miljöeffekter. Ett exempel är ASEK som tagits fram av Trafikverket och SIKA. Detta avser större samhällsekonomiska analyser men har tagit fram monetära värden som kan vara till inspiration även av värdering av externa effekter i en LCC. Nedan presenteras exempelvärden från ASEK och det bör uppmärksammas att de ser olika ut beroende på regionala förutsättningar, där exemplet avser en svensk referenstätort med 37.500 invånare. Mer information finns hos Trafikverket.

Exempelvärde ASEK 6.0 (SEK/ kg)

Kol-

dioxid

CO2

Kväve-

oxider

NOx

Svavel-

oxider

 SO2

Kol-

väten

VOC

Par-

tiklar

PM

 1,14   97   123   62   3 210

Senast uppdaterad:

Relaterad information