Dagens stöd för LCC-kalkyler med externa effekter

Upphandlingsmyndigheten har LCC-kalkyler inom en rad områden sedan ett par år tillbaka.

För närvarande lägger vi in en funktion för klimatpåverkan i våra kalkyler och vi arbetar även för att så småningom kunna prissätta externa kostnader i dessa. På EU-nivå finns ett par kalkyler där externa miljöeffekter finns beräknade och prissatta.

Uppdaterade LCC-kalkyler med klimatpåverkan

I Upphandlingsmyndighetens uppdaterade kalkyler har det tillkommit en funktion för att beräkna klimatpåverkan. Detta är dock klimatpåverkan som redovisas genom omvandlingsfaktorer för koldioxid och det finns ingen värdering i pengar inkluderat i kalkylen. Dock ger den uppskattade klimatpåverkan ett underlag för en beräkning av värdet om upphandlande myndigheter vill lägga till det.

Här hittar du våra LCC-kalkyler

Externa kostnader i EU:s livscykelkostnader för fordon

I dag finns på EU-nivå en LCC-kalkyl där externa effekters värde i pengar beräknas. Denna avser fordon där det finns en standardiserad mätmetod för körcykeln, främst personbil och lätta fordon. Kalkylen är en del av Clean Vehicles Directive . Kalkylen gäller klimatpåverkan relaterad till användningsfasen.

I kalkylen tar man hänsyn till koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), icke-metankolväten (NMHC) och partiklar (PM). De värden som får tillämpas för externa effekterna anges i direktivets bilaga.

Här hittar du mer information om Clean Vehicles och kalkylen

EU:s nya kalkyler med externa kostnader

EU arbetar för närvarande med att ta fram en ny kalkyl för livscykelkostnader (LCC). I detta verktyg kommer man att kunna addera externa kostnader för klimatförändringar (climate change).

Precis som kalkylen för persontransporter beräknar kalkylen de externa effekter som uppstår i användningsfasen och ger alltså inte en fullständig livscykelanalys (LCA) för varan.

Smart-SPP

Ett annat verktyg där man kan beräkna koldioxid i en livscykelkostnad är framtaget av Smart-SPP. Smart SPP är ett EU-projekt som fokuserar på innovation i offentlig upphandling.

Bland annat tog projektet fram en LCC-kalkyl som beräknar koldioxidutsläpp från användningsfasen. Det finns flera olika omvandlingsfaktorer att välja mellan och man kan även lägga till emissioner från produktionsfasen, så kallade embedded emissions.

Om man lägger till embedded emissions tas dessa fram på egen hand utifrån en livscykelanalys (LCA). I fliken för utvärdering kan man lägga till ett monetärt värde för koldioxidutsläpp. Detta värde får man själv uppskatta och lägga in. Värdet kopplas till summan av utsläppen. I utvärderingen kan man också välja viktning av pris gentemot utsläpp.

Här hittar du verktyget 

Senast uppdaterad:

Relaterad information