Olika typer av externa effekter

Externa effekter uppstår under hela livscykeln, såväl i uppströmsprocesser (råvaruutvinning och förädling) och kärnprocesser (tillverkning) som i nedströmsprocesser (användning, återvinning och avfallshantering).

Externa effekter kan beröra såväl miljömässiga som sociala, kulturella och hälsorelaterade aspekter. Upphandlingsdirektiven och lagstiftningen gällande livscykelkostnader fokuserar på de miljömässiga externa effekterna och berör inte andra aspekter, även om dessa naturligtvis också kan beaktas i en livscykelkostnadskalkyl (LCC-kalkyl) så länge de uppfyller samma kriterier som beräkning av miljöeffekter.

Miljömässiga effekter är i sig olika till sin natur och negativa miljöeffekter kan exempelvis beröra:

  • klimatpåverkande utsläpp
  • minskad biologisk mångfald.

Dessa är till sin natur olika svåra att bedöma och i dagsläget är det främst klimatpåverkande utsläpp som kan inkluderas i en LCC-kalkyl.

En LCC-kalkyl visar inte miljöpåverkan för hela livscykeln

Det är viktigt att komma ihåg att en LCC-kalkyl inte tar hänsyn till hela livscykeln utan enbart till nedströmsprocesser som användning, återvinning och avfallshantering. Eftersom man inte inkluderar de externa miljöeffekter som uppstår i uppströms- och kärnprocesserna får man inte fram varans eller tjänstens hela miljöpåverkan.

Vill man få fram hela miljöpåverkan görs detta genom en livscykelanalys (LCA) där man ser till miljöpåverkan i hela livscykeln (uppströms- och kärnprocesser såväl som nedströmsprocesser). I en LCA beräknar man påverkan i exempelvis koldioxidekvivalenter medan en livscykelkostnad (LCC) omvandlar påverkan till ett värde i pengar.

En LCC med kostnader för externa miljöeffekter kan liknas vid en LCA, om än begränsad, på så sätt att man tar hänsyn till miljöpåverkan. Skillnaden är att man redovisar det i pengar samt att det täcker en begränsad del av livscykeln (nedströmsprocesserna).

Läs mer om skillnaden mellan en LCC och LCA

Senast uppdaterad:

Relaterad information