Vad är externa effekter?

Externa effekter kan kort beskrivas som effekter som uppstår vid tillverkningen av en vara eller en tjänst som det inte kompenseras för i värderingen av varans eller tjänstens pris.

Det finns både positiva externa effekter, som skapar värden, och negativa externa effekter, som skapar kostnader. Dessa effekter bekostas inte av företaget utan samhället. Effekterna är utanför marknaden, vilket är orsaken till att de kallas för externa.

Begreppet externa effekter används i texten synonymt med begreppen externa kostnader eller externaliteter. Externa effekter kan vara miljömässiga såväl som sociala aspekter. I lagstiftningen fokuserar man på miljömässiga aspekter. Metodiken är dock densamma oavsett om det är miljö eller sociala aspekter man vill ta hänsyn till.

 

I den svenska versionen av direktiven och i lagstiftningen används begreppet externa miljöeffekter. I den engelska versionen av direktivet används environmental externalities.

Externa miljöeffekter är ett marknadsmisslyckande

Inom nationalekonomi utgår man från att marknaden, genom utbud och efterfrågan, leder till jämvikt. När en marknad inte når jämvikt talar man om marknadsmisslyckanden.  

Begreppet marknadsmisslyckande beskriver en situation där marknaden inte leder till en optimal användning av samhällets resurser. Vid förekomsten av externa effekter innebär detta att den riktiga samhällskostnaden är större än vad priset ger sken av då alla faktorer inte tas med när värdet för varan eller tjänsten beräknas. Priset på marknaden återspeglar då enbart den privata kostnaden som bärs av företag och andra aktörer.

Samhällskostnad = privata (direkta) kostnader + externa (indirekta) kostnader

Det finns olika typer av styrmedel som kan användas för att korrigera marknadsmisslyckanden, som exempelvis skatter, avgifter, regleringar och subventioner. Genom styrmedlen kan man internalisera, det vill säga få marknadsaktörerna att ta hänsyn till och inkludera, de externa miljöeffekterna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information